X
ویژگیهای اقلیمی و آب و هوايی

ویژگیهای اقلیمی و آب و هوايی

اوضاعجوی و شرایط اقلیمی منطقه بر حسب پستی و بلندیها ، سخت متغیر است . عمدتاارتفاعات دارای آب و هوای سرد و کوههای پوشیده از برف بوده و از تابستانهای معتدل و خشک بر خوردار بوده است .

دی ان ان