X
موقعیت جغرافیائی و عوارض مهم طبیعی

موقعیت جغرافیائی و عوارض مهم طبیعی

این شهرستان از شمال محدود است به استان های آذربایجان شرقی و اردبیل ، از شرقبه شهرستان های طارم و ابهر ، از جنوب به شهرستان های ایجرود و خدابنده واز غرب به شهرستان ماهنشان و از شمال غربی به شهرستان میانه .

این شهرستان در 48 درجه و 55 دقیقه الی 47 درجه و 40 دقیقه طول شرقی نصفالنهار گرینویچ و 37 درجه و 15 دقیقه تا 36 درجه و 25 دقیقه عرض شمالی خطاستوا قرار گرفته است .

مرکز استان در کنار رودخانه واقع شده است و حدود 1663 متر از سطح دریا ارتفاع دارد .

ازنظر توپوگرافی شهرستان زنجان منطقه ای است کوهستانی که به صورت فلاتمرتفعی خود نمائی می کند و در اثر تجزیه رودخانه ها ، جلگه های حاصلخیزمستقلی تشکیل داده است و ناهمواریهای این شهرستان به کوه های زنجان شمالیو کوه های زنجان جنوبی تقسیم گردیده است .مشهورترین رودهای این شهرستان قزل اوزن و زنجانرود می باشند .

 


دی ان ان