X
ماموريت ها ، اهداف دستگاه

اصلاح و بهبود وضعیت استانداریها به دلیل تغییر و تحولات مستمر و با شتاب محیطی و حرکت راهبردي استانداریها به سمت تعالی با توسعه و بالندگی سازمانی و برتري استانی از مباحث جاري است که علیرغم این ضرورت، متغیرها و عوامل اثرگذار بر استانداریها و استان روز به روز بیشتر و پیچیده تر میشوند تا نه تنها توسعه و تکامل سختتر شود، بلکه به دلیل تنوع و تعدد عوامل محیطی و پیچیدگی روزافزون درون استانداريها، جز شناخت و حل مشکلات، عبور از موانع براي بقاء و رشد چاره اي نباشد.

البته، در چنین شرایطی، هدایت و اداره استانداريها براي تحقق اهداف از پیش تعیین شده و حضور اثربخش در استان، نیازمند درک درست موقعیتهاي محیطی براي استفاده درست از فرصتها است که این از طرف دیگر استانداریها با توجه به اهداف و ماموریتهاي محوله از سایر سازمانها متفاوت میباشند، زیرا علاوه بر اینکه به عنوان یک سازمان وظایف و اهداف سازمانی دارد بلکه ماموریت رشد و توسعه استان را نیز به دوش خود دارد. لذا استانداریها با بهبود و تعالی خود علاوه بر توسعه و بهبود استانداري؛ در رشد، توسعه و تعالی استانها نیز تاثیر مستقیمی خواهند داشت.

به همین منظور برخی معیارها و زیرمعیارها علاوه بر تاکید به عملکرد استانداري به عملکرد استان نیز اشاره دارد." استانداري معیار" مدل بومی شده EFQM بوده که براساس نیازمندیهاي ویژه استانداري بومی شده و به عنوان مدل تعالی براي بهبود و بالندگی استانداریها در شوراي تحول اداري وزارت کشور مصوب شده و مقرر گردید در 5 استان برگزیده که که از بلوغ سازمانی مناسب برخوردارند، بصورت آزمایشی اجرا شود .ر سال 1391 استانداري زنجان بعنوان یکی از 5 استان منتخب کشور براي اجراي آزمایشی مدل بومی شده EFQM )مدل تعالی سازمانی - استانداري معیار ) برگزیده شد و خوشبختانه تمامی مراحل طرح با موفقیت انجام گردید.

لازم به ذکر است که معیار هاي این مدل برگرفته از مدل تعالی سازمانی EFQM بوده و با معیارهاي آن همخوانی دارد . یکی از بخشهاي مهم در فرآیند تدوین، آخرین مرحله می باشد که عبارت است از: انتخاب و اولویت بندي زمینه ها و پروژه هاي قابل بهبود. در این مرحله، روشهاي مختلف اولویت بندي و انتخاب بهترین گزینه نظیر TOPSIS (اولویت بندي براساس مشابهت به راه حل ایده آل) MADM (تصمیم گیري چند شاخصه) و آنتروپی شانون (اندازه گیري عدم اطمینان)، مورد استفاده قرار گرفت.

معیارها و شاخصهاي مورد نظر براي اولویت بندي زمینه هاي قابل بهبود نیز عبارتند از: سهولت، اثربخشی، مناسب بودن زمان اجرا، امکانپذیري اجرا، امکان تامین بودجه، افزایش بهره وري، افزایش حسن شهرت سازمان، همسویی با اسناد بالادستی، وجود دانش مورد نیاز استانداري و افزایش رضایت ذینفعان.پس از انجام مرحله فوق توسط اعضاي تدوین طرح ،از میان 31 زمینه قابل بهبود اولویت دار، پروژه " تدوین سند استراتژیک استانداري زنجان" با دارا و حائز بودن اغلب معیارها و شاخصه ها ي اشاره شده، بعنوان اولویت اول برگزیده شد.

دی ان ان