واحد بازرسی

 

براساس مصوبه شماره 85084/1901 مورخ 12/5/84 شورای عالی اداری ، بمنظور پاسخگويی سريع و شفاف به ارباب رجوع در هر استان و شهرستان، واحد بازرسی تشکيل می گردد و از اهداف مهم آن :
• تهيه و تنـظـيم برنامه های بازرسی مسـتمر، دوره ای و يا موردی از واحد های ستادی وا سـتانـی برای سنجش ميزان مطابقت عمل و عـملکرد اقـدام کنندگـان با اهداف برنامه هـا، دستور الـمعل ها و ضـوابط و شاخص های مـورد ارزيـابـی.
•  بازرسـی از عملـکـرد مديران و کـارکنان و سنـجش ميـزان رضايت مـردم از واحد هـای مخـتلف و نحـوه برخورد مـديران و کارکنان با ارباب رجـوع.
• تهـيه گـزارشات نـوبه ای در فـواصل مختـلف از عملـکرد واحد های مختـلف.
• ارتباط با سازمان بازرسی و ايفای وظيفه مندرج در ماده 12 قانون تشکيلات سازمان مذکور و مـراجع نظارتی مربوط.
• تجزيه وتحليل عمـلکـرد واحـدها، مديريت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های صورت پذيرفته.
• کشف مفـاسد اداری از طريق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذيربط.
•  آموزش و توانمند سازی مسـتمر بازرسـان با هماهنگی واحد آموزش.
• بررسی، پيگيری و پاسخگويی به شکايات و نامه های واصله از اشخاص حقيقی ، و ساير مبادی ذيربط و ارجاع آن ها به مبادی ذيربط و برنامه ريزی اصولی به منظور تقليل زمان پاسخگويی به شکايات.
• تشويق دستگاه يا مديرانی که عملکرد برتر داشته با استفاده از ساز و کارهای مختلف و مناسب و نهايتاً دادن تذکرات لازم به مديران درخصوص عملکرد ضعيف و غير قابل قبول .
•  تصحيح اهداف، سياستها، وظايف و برنامه ها و بررسی فلسفه وجودی آنها با استفاده از نتايج به دست آمده از ارزيابی عملکرد و تدوين واقع بينانه آنها ، نظامند نمودن فعاليتها و اقدامات دستگاههای اجرايی از طريق بازخوردهای نتايج ارزيابی.

 

 

 

دی ان ان