واحدمیز خدمت

اقدامات انجام شده توسط اين واحـد:

•  مشـاوره و ارائه راهنمايی های لازم به مراجعين بررسی ، اسکن و ثبت و ارجاع نامه های مراجـعين به حـوزه يا ادارات مربـوطه در حـضورمتـقاضـيان از طريـق سـامانـه سـامـد در صورت لـزوم.
•  ارائه شماره نـامه يا کـد رهـگيری به مراجعين جـهت پـيگيری اقـدام بـعدی.
•  انـجـام پيـگيری های تـلفـنـی از ادارات مربوطه در حضـور مـراجعين به منـظور رفـع مشـکل متـقاضيان در صـورت لـزوم.
•  پيـگيری نـامه های ثبت شـده در سـامـانه سـامد تا حـصول نتيجـه. مـشاوره و راهنمـايی های برخی از مـراجـعين به واحـد ارتباطات مردمی جهت تعيين وقـت ملاقـات با استـاندار مـحترم يا سايـر مديـران.
• راهـنمايی و ارجـاع بـرخـی از مـراجـعين به مديـر كل دفـتر ارزيابی عملـکرديامعاونين ايشان جـهت رفـع مشکـل درمـواقع لازم از قبيـل لـزوم بازرسی يا رسيدگـی به شـکايـات.

دی ان ان