اداره كل بازرسي،مديريت عملكرد و امور حقوقي

معرفي اداره كل بازرسي ، مديريت عملكرد و امور حقوقي :

با عنايت به تکاليف سنگين تعيين شده در آئين نامه اجرايی مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات کشوری ( موضوع موافقت نامه شماره 43327/4225 مورخ 89/1/12 کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک)ازقبيل استقرار نظام پاسخگويی درسطوح سازمان، مديران و کارکنان ، جمع آوری اطلاعات،تحليل داده های عملکرد، تدوين گزارش خود ارزيابی، ايجاد سامانه جامع نظام مديريت، پيگيری و اجرايی نمودن آئين نامه مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرايی، انجام ارزيابی عملكرد استانداری ها ، فرمانداران و بخشداران، مأموريت استانی با هدف بازبينی و نظارت بر خود ارزيابی انجام شده، پاسخگويی به شکايات واصله در راستای طرح سامد و مواردی از اين قبيل و همچنين با استناد تبصره ذيل جزء(ح) ماده (1) همين آئين نامه که واحـد بازرسـی ، مديريت عملکرد و امـور حـقوقـی را مکلف نموده تا تحت نظارت بالاترين مقام دستگاه نسبت به استقرار و اجرای نظام مديريت عملکرد مبادرت نمايند. اداره كل بازرسـی ،مديريت عملکرد و امــور حـقـوقـی در استانداريها از جمله بخش هايی می باشد که بيشترين مراجعه و مواجهه حضوری وغيرحضوری مردمی را بخود اختصاص می دهند و به همين جهت دردست داشتن آماری از عملکرد آنها می تواند درتعيين و تبيين مشکلات و درخواست های مردمی درهر منطقه از استان راهگشا بوده و بکارگيری اين اطلاعات می تواند زمينه ساز مناسبی برای برنامه ريزی های واقع بينانه در منطقه باشد.

 

اهداف اداره كل بازرسي ، مديريت عملكرد وامور حقوقي :

 •  ‌ارتقاءسطح پاسخگويی دستگاه‌های اجرايی به مردم.
 •   افزايش ميزان رضايتمندی مردم از خدمات عمومی.
 •  توسعه و بهبود استانداردهای ارائه خدمات.
 •  تسريع در انتقال مشکلات و نظرات مردمی به مراجع مربوط.
 •  پاسخگويی سريع و رسيدگی مؤثر به تقاضای مردم و احقاق حقوق آنها از جمله اهداف دفتر بازرسـی ، مـديريـت عمـلکـرد و امـورحـقـوقـی مـی باشـد.

 

وظايف اداره كل بازرسي ، مديريت عملكرد وامور حقوقي :

• دريافت شکايات واصله از اشخاص حقيقی و حقوقی و بررسی پيرامون صحت و سقم موارد شکايات و پيگيری موضوع تا اخذ نتيجه نهايی و پاسخگوئی به شاکی .
• پاسخگويی حضوری و تلفنی(شمـاره 111) به مراجعين و راهنمايی و رفع مشکل آنها در موارد مربوط .
• رسيدگی به شکايات مندرج در مطبوعات در زمينه های مربوط پس از حصول اطمينان از صحت و مفاد آن و پاسخگوئی ازطريق روابط عمومی دستگاه مربوطه .
• برقراری ارتباط مستمر با دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکايات نهاد رياست جمهوری واجرای خط مشی ها ، سياست ها و دستورالعمل هايی که توسط نهاد مذکور تهيه و ابلاغ می گردد.
• برقراری ارتباط با واحدهای پاسخگوئی به شکايات سازمانها ، مؤسسات و شرکت های تابعه و اعمال نظارت مستمر برعملکرد آنان و دريافت و جمع بندی گزارشات واصله همراه با تجزيه و تحليل لازم جهت اطلاع بالاترينمقام دستگاه و نيز ارسال به دفتر بازرسی و پاسخگوئی به شکايات وزارت كشور.
• تنظيم و تکميل گزارش عملياتی بصورت فصلی دستگاه متبوع مطابق فرم های ابلاغی و ارسال آن به مرکز ارتباطات مردمي نهاد رياست جمهوری .
• تهيه و تنظيم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای ويا موردی جهت واحدهای پاسخگوئی به شکايات سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای تابعه .
• هماهنگی و همکاری با مرکز ارتباطات مردمی نهاد رياست جمهوری در رابطه با نظارت برحسن اجرای قوانين و مقررات .
• برگزاری جلسات هماهنگی بين واحدهای پاسخگـوئی به شکايات سازمانـها ، مـؤسسات و شرکتـهای تابعه در فـواصل زمانـی مناسب .
• برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کشور ، کميسيون اصول 88 و 90 مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظرسنجی دستگاهها ورسانه های جمعی و مطبوعاتی جهت اطلاع از نظرات مردم در خصوص نحوه عمل دستگاه اجرائی ذيربط .
• اعزام بازرس يا هيأتهای بازرسی جهت انجام بازرسیهای مستمر ، دوره ای و موردی بمنظور تهيه گزارش لازم و ارائه پيشنهادات وراه حلهای مناسب جهت رفع نواقص و مشکلات به مراجع مربوطه .
• اخذ نظرات واحدهای تخصصی دستگاه متبوع در موضوعات مطروحه در صورت لزوم بمنظور رسيدگی و اعلام پاسخ به شاکيان .
• برقراری ارتباط با مؤسسات مطالعاتی ، تحقيقاتی و دانشگاهی در زمينه سنجش افکارعمومی بمنظور استفاده از يافته های علمی درزمينه های مربوط .
• مطالعه و بررسی مستمر روش های انجام کار در دفتر واحدهای پاسخگوئی به شکايات سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای تابعه بمنظور ارائه پيشنهادات اصلاحی لازم .
• انجام اقدامات لازم بمنظور استقرار سيستم های پيشرفته و مکانيزه جهت افزايش دقت ، سرعت و کيفيت گزارش گيری و گزارش دهی .
• اعلام موارد تخلفات اداری مشهود کارکنان ومسئولين دولتی درحين بررسی شکايات يا بازرسی های انجام شده به هيأت بدوی رسيدگی به تخلفات اداری ذيربط پس از هماهنگی با بالاترين مقام دستگاه اجرايی مربوط در امر رسيدگی به تخلفات اداری و دريافت نتيجه اقدام هيأت جهت انعکاس به شاکی.
 • ارجاع پرونده به محاکم صالحه قضائی در مواردی که تخلف انجام شده عنوان جرم عمومی نيز داشته باشد.
• معرفی کارکنان دفتر و واحدهای پاسخگوئی به شکايات سازمانها ، مؤسسات و شرکتهای تابعه به مراکز آموزشی جهت گذراندن دوره های آموزشی مورد نياز در صورت لزوم .
• تهيه و تنظيم برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و يا موردی از واحدهای ستادی و استانی و فوق العاده جهت مطابقت عملکرد با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ،ضوابط و شاخص های مورد نظر .
• کشف مفاسد اداری از طريق استقرار هيأت های بازرسی و تحقيقات با ارائه گزارش های بازرسی به مقام عالی .
• پيگيری واجرای ارزيابی عملکرد دستگاه و تهيه گزارش تحليلی از نتايج ارزيابی.
• تهيه بانک اطلاعات مديران ستاد و ارزيابی عملکرد ايشان.
 

دی ان ان