اهم فعالیت همکاران

اهم فعاليت همكاران واحد هاي زير مجموعه

رديف عنوان سمت كارشناس شرح وظايف
1 كارشناسان بازرسي

 بازرسي از دستگاه هاي اجرايي ، فرمانداري ها ، بخشداري ها و شهرداري ها .

 در حالت كلي ، دو نوع بازرسي قابل تبيين مي باشد:

1-در بازرسي هاي دوره اي ، بررسي و بازبيني هايي مبني بر نحوه ي عملكرد ادارات، سازمان هاي دولتي ، وقت شناسي كاركنان زير مجموعه، ‌ماموريت ها ، مرخصي ها ، ورود و خروج ، نظم كاري ، نحوه ي پاسخگويي و ‌راهنمايي مردم و ساير موارد، بررسي و گزارش مي گردد.

2- در بازرسي هاي موردي بر اساس دستورات صادره در هامش گزارشات ، نامه ها  و يا شكوائيه هاي مردمي و يا گزارشات واصله در سيستم سامد ، نسبت به بررسي موضوع، اقدام و گزارشات لازم بر مبناي  چهارچوب قانوني و مستندات ارائه مي گردد.

2 كارشناسان ارزيابي عملكرد

- ارتباط مستمر با مركز مديريت عملکرد، بازرسی و امور حقوقي شکایات وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.

- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد ادارات كل استانداري ، احصاء مستندات ارزيابي و پيگيري تمامي موارد مرتبط بمنظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه‌ پيشنهادهای اصلاحی و تهيه گزارش .

- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد فرمانداري هاي استان ، احصاء مستندات مربوطه و پيگيري تمامي موارد مرتبط به منظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه‌ پيشنهادهای اصلاحی و تهيه گزارش.

- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد بخشداري هاي استان ، احصاء مستندات و پيگيري تمامي موارد مرتبط به منظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه‌ پيشنهادهای اصلاحی و تهيه گزارش.

- برنامه ريزي و  اجراي ارزيابي عملكرد مديران ، معاونين ادارات كل و كاركنان استانداري ، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه به منظور تحليل عملكرد آنها.

3 كارشناسان امور حقوقي

- جمع آوري و بررسي و تنظيم اطلاعات جهت استفاده در متن لوايح مربوط به استانداري و فرمانداريها و بخشداريهاي تابعه درمراجع صلاحيتدار.

- جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات جهت ارايه نظرات و آراي مشورتي در پاسخ پرسش هاي به عمل آمده از طرف واحدها يا مقامات دولتي در زمينه مسايل حقوقي.

 -تهيه ونظارت بر متن قراردادهاي منعقده.

 -شركت در جلسات داد گاه، استماع اظهارات و رسيدگي به دعاوي و رد و يا قبول آن.

 -ارسال طرحها و مصوبات به مراجع و ارگانهاي مربوط.

 -تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذي ربط و ارجاع به واحدها يا كميته هاي تخصصي مربوط.

 -رسيدگي به شكايات واصله در حد قوانين و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاكي يا سازمان ارجاع كننده.

 -همكاري و اقدام در تهيه آرشيو حقوقي و نگهداري طبقه بندي رونوشت مصوبات.

 -مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارايه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي.

- همكاري در جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات براي تهيه متن لوايح دفاعيه و تدوين لوايح قانوني، طرح تصويب نامه ها،اساسنامه ها وآيين نامه هاي مورد نياز.

 -ارسال طر حها و مصوبات به مراجع و مؤسسات ذ يربط.

- تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذ يربط و ارجاع به واحدهاي تخصصي مربوط.

- اعمال نظارت لازم بر نحوه عمليات مقدماتي ثبتي و همچنين تحقيقاتي كه پيرامون سوابق دعاوي و موارداختلاف انجام ميگيرد و تهيه گزارش در اين زمينه.

 -همكاري با كارشناسان حقوقي در ساير زمينه هاي مختلف تحقيقاتي در موارد مربوط.

- رتبه بندي وتعيين صلاحيت كارشناسان حقوقي شاغل در دستگاهاي اجرايي با توجه به بخشنامه معاون اول محترم رئيس جمهور.

- اجراي شيوه نامه شوراي هماهنگي حقوقي دستگاههاي اجرايي و ارتباط با معين حقوقي استان.

 -جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني، طرح تصويب نامه ها، اساسنامه ها وآيين نامه هاي مورد نياز.

     
4 كارشناس پيگيري

1- بررسي كاركرد ادارات در مورد نامه هاي دريافتي و ارسالي از سيستم سامد از انحاء مختلف (مراجعه حضوري به واحد مراجعات حضوري استانداري ، مراجعه حضوري به نهاد رياست جمهوري،تماس با 111 ، تماس با  6133 و ...) .

2- بررسي كارتابل سامد مديريت محترم و اقدامات لازم در مورد نامه هاي وارده

پس از بررسي كارتابل ، در صورتي كه نامه ها نياز به ارجاع به سازمان هاي ديگر باشد( از طريق سيستم سامد و اتوماسيون اداري) اين كار صورت گرفته و نامه در چرخه پيگيري قرار مي گيرد .

5 كارشناس آمار و گزارش

- تهيه آمار ماهانه عملكرد دفتر بازرسي و مديريت عملكرد ... جهت ارائه به وزارت كشور.

- تهيه گزارش ماهانه و سه ماهه و شش ماهه و سالانه با فرمت استحضاري و دستگاهي جهت ارائه به دفتر استاندار محترم.

- تهيه گزارش ماهانه و سه ماهه و شش ماهه و سالانه با فرمت استحضاري و دستگاهي جهت ارائه به دفتر مديريت سامانه سامد تهران.

- تهيه گزارش هايي بر اساس شكايات و درخواست هاي مردمي كه مشكلات عمومي يا مهم را مطرح مي نمايند.

- بررسي تحليلي تحولات قيمت اجناس و كالاهاي اساسي مصرفي مردم در سطح بازار و ارائه گزارش به دفتر مديريت.

6 كارشناس ارتباطات مردمي
  • مشاوره حضوری با متقاضیان ملاقات استاندارمحترم.
  • رسیدگی و اقدام بر درخواست های مردمی ، در صورت نیاز راهنمایی به دستگاه مربوطه برای اقدام لازم و با توجه به نیاز متقاضیان ، تخصیص وقت ملاقات حضوری با استاندار جهت ارائه درخواست.
  • پیگیری دستورات استاندارمحترم در روزهای ملاقات از دستگاه های دولتی تا حصول نتیجه.
  • بررسی و اقدام بر روی نامه های واصله به دبیرخانه استانداری به صورت غیر حضوری.
  • ارسال آمارماهانه  ملاقاتهاي  برگزار شده به وزارت كشور.

 

دی ان ان