اهم فعالیت همکاران

اهم فعاليت همكاران واحد هاي زير مجموعه

رديف عنوان سمت كارشناس شرح وظايف
1 كارشناسان بازرسي

 بازرسي از دستگاه هاي اجرايي ، فرمانداري ها ، بخشداري ها و شهرداري ها .

 در حالت كلي ، دو نوع بازرسي قابل تبيين مي باشد:

1-در بازرسي هاي دوره اي ، بررسي و بازبيني هايي مبني بر نحوه ي عملكرد ادارات، سازمان هاي دولتي ، وقت شناسي كاركنان زير مجموعه، ‌ماموريت ها ، مرخصي ها ، ورود و خروج ، نظم كاري ، نحوه ي پاسخگويي و ‌راهنمايي مردم و ساير موارد، بررسي و گزارش مي گردد.

2- در بازرسي هاي موردي بر اساس دستورات صادره در هامش گزارشات ، نامه ها  و يا شكوائيه هاي مردمي و يا گزارشات واصله در سيستم سامد ، نسبت به بررسي موضوع، اقدام و گزارشات لازم بر مبناي  چهارچوب قانوني و مستندات ارائه مي گردد.

2 كارشناسان ارزيابي عملكرد

- ارتباط مستمر با مركز مديريت عملکرد، بازرسی و امور حقوقي شکایات وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.

- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد ادارات كل استانداري ، احصاء مستندات ارزيابي و پيگيري تمامي موارد مرتبط بمنظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه‌ پيشنهادهای اصلاحی و تهيه گزارش .

- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد فرمانداري هاي استان ، احصاء مستندات مربوطه و پيگيري تمامي موارد مرتبط به منظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه‌ پيشنهادهای اصلاحی و تهيه گزارش.

- اجراي دستورالعمل هاي ارزيابي عملكرد بخشداري هاي استان ، احصاء مستندات و پيگيري تمامي موارد مرتبط به منظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه‌ پيشنهادهای اصلاحی و تهيه گزارش.

- برنامه ريزي و  اجراي ارزيابي عملكرد مديران ، معاونين ادارات كل و كاركنان استانداري ، فرمانداري ها و بخشداري هاي تابعه به منظور تحليل عملكرد آنها.

3 كارشناسان امور حقوقي

- جمع آوري و بررسي و تنظيم اطلاعات جهت استفاده در متن لوايح مربوط به استانداري و فرمانداريها و بخشداريهاي تابعه درمراجع صلاحيتدار.

- جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات جهت ارايه نظرات و آراي مشورتي در پاسخ پرسش هاي به عمل آمده از طرف واحدها يا مقامات دولتي در زمينه مسايل حقوقي.

 -تهيه ونظارت بر متن قراردادهاي منعقده.

 -شركت در جلسات داد گاه، استماع اظهارات و رسيدگي به دعاوي و رد و يا قبول آن.

 -ارسال طرحها و مصوبات به مراجع و ارگانهاي مربوط.

 -تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذي ربط و ارجاع به واحدها يا كميته هاي تخصصي مربوط.

 -رسيدگي به شكايات واصله در حد قوانين و مقررات مربوط و اعلام پاسخ به شاكي يا سازمان ارجاع كننده.

 -همكاري و اقدام در تهيه آرشيو حقوقي و نگهداري طبقه بندي رونوشت مصوبات.

 -مطالعه و بررسي قوانين و مقررات و ارايه پيشنهادات به منظور برقرار نمودن رويه واحد حقوقي.

- همكاري در جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات براي تهيه متن لوايح دفاعيه و تدوين لوايح قانوني، طرح تصويب نامه ها،اساسنامه ها وآيين نامه هاي مورد نياز.

 -ارسال طر حها و مصوبات به مراجع و مؤسسات ذ يربط.

- تفكيك عرايض و شكايات واصله از مراجع ذ يربط و ارجاع به واحدهاي تخصصي مربوط.

- اعمال نظارت لازم بر نحوه عمليات مقدماتي ثبتي و همچنين تحقيقاتي كه پيرامون سوابق دعاوي و موارداختلاف انجام ميگيرد و تهيه گزارش در اين زمينه.

 -همكاري با كارشناسان حقوقي در ساير زمينه هاي مختلف تحقيقاتي در موارد مربوط.

- رتبه بندي وتعيين صلاحيت كارشناسان حقوقي شاغل در دستگاهاي اجرايي با توجه به بخشنامه معاون اول محترم رئيس جمهور.

- اجراي شيوه نامه شوراي هماهنگي حقوقي دستگاههاي اجرايي و ارتباط با معين حقوقي استان.

 -جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني، طرح تصويب نامه ها، اساسنامه ها وآيين نامه هاي مورد نياز.

4 كارشناسان ميز خدمت

1- مشاوره با مراجعين حضوري:

   1-1 . (راهنمايي براي مراجعه به اداره مربوطه)در صورتي كه درخواست متقاضي به سازمان   ديگري مربوط بوده و هنوز به سازمان مربوطه مراجعه ننموده است.

   2-1 .(راهنمايي متقاضي براي مراجعه به دفتر بازرسي اداره مربوطه) در صورتي كه متقاضي با اين روند آشنايي نداشته باشد.

  3.1(ارائه مشاوره به متقاضي) در صورتي كه درخواست متقاضي بطور مشخص داراي منع قانوني است مانند درخواست اشتغال در دستگاه هاي دولتي.

2- در صورت نياز ثبت نامه و ارجاع به سازمان مربوطه و پيگيري تا حصول نتيجه.

در صورتي كه پس از بررسي درخواست يا شكايت ، نياز به ثبت نامه و ارجاع به اداره مربوطه باشد ، اينكار صورت گرفته ضمن ارائه شماره پيگيري نامه به متقاضي يا متشاكي، راهنمايي لازم در مورد نحوه پيگيري از طريق سامانه 111 و مراجعه به سازمان مذبوردر صورت لزوم، صورت مي گيرد .

3- ارجاع متقاضي به واحد ملاقات در صورت نياز به ملاقات حضوري با استاندار محترم.

در صورتي كه پس از بررسي درخواست يا شكايت و مستندات مربوطه و نتايج پيگيري از ادارات مربوطه ، نياز به ملاقات حضوري با استاندار محترم باشد، مورد به كارشناس ملاقات مردمي براي بررسي هاي بيشتر و ساير اقدامات لازم براي اعطاي وقت ملاقات حضوري و اقدامات بعدي ، ارجاع داده مي شود.

در صورتي كه پس از بررسي درخواست يا شكايت نياز به بررسي دقيقتر به لحاظ امور حقوقي و اداري و يا احياناً نياز به بازرسي موردي باشد ؛ حسب مورد به همكاران محترم واحد بازرسي ، امور حقوقي، واحد ارزيابي و يا شخص مدير كل محترم جهت مذاكره و كسب دستور لازم ارجاع داده مي شوند.

4- ساير امورات محوله از سوي مديريت و معاونين محترم.

5 كارشناس پيگيري

1- بررسي كاركرد ادارات در مورد نامه هاي دريافتي و ارسالي از سيستم سامد از انحاء مختلف (مراجعه حضوري به واحد مراجعات حضوري استانداري ، مراجعه حضوري به نهاد رياست جمهوري،تماس با 111 ، تماس با  6133 و ...) .

2- بررسي كارتابل سامد مديريت محترم و اقدامات لازم در مورد نامه هاي وارده

پس از بررسي كارتابل ، در صورتي كه نامه ها نياز به ارجاع به سازمان هاي ديگر باشد( از طريق سيستم سامد و اتوماسيون اداري) اين كار صورت گرفته و نامه در چرخه پيگيري قرار مي گيرد .

6 كارشناس آمار و گزارش

- تهيه آمار ماهانه عملكرد دفتر بازرسي و مديريت عملكرد . .. جهت ارائه به وزارت كشور.

- تهيه گزارش ماهانه و سه ماهه و شش ماهه و سالانه با فرمت استحضاري و دستگاهي جهت ارائه به دفتر استاندار محترم.

- تهيه گزارش ماهانه و سه ماهه و شش ماهه و سالانه با فرمت استحضاري و دستگاهي جهت ارائه به دفتر مديريت سامانه سامد تهران.

- تهيه گزارش هايي بر اساس شكايات و درخواست هاي مردمي كه مشكلات عمومي يا مهم را مطرح مي نمايند.

- بررسي تحليلي تحولات قيمت اجناس و كالاهاي اساسي مصرفي مردم در سطح بازار و ارائه گزارش به دفتر مديريت.

7 كارشناس ارتباطات مردمي
  • مشاوره حضوری با متقاضیان ملاقات استاندارمحترم.
  • رسیدگی و اقدام بر درخواست های مردمی ، در صورت نیاز راهنمایی به دستگاه مربوطه برای اقدام لازم و با توجه به نیاز متقاضیان ، تخصیص وقت ملاقات حضوری با استاندار جهت ارائه درخواست.
  • پیگیری دستورات استاندارمحترم در روزهای ملاقات از دستگاه های دولتی تا حصول نتیجه.
  • بررسی و اقدام بر روی نامه های واصله به دبیرخانه استانداری به صورت غیر حضوری.
  • ارسال آمارماهانه  ملاقاتهاي  برگزار شده به وزارت كشور.

 

دی ان ان