معرفي اداره كل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي

با عنايت به تکاليف سنگين تعيين شده در آئين نامه اجرايی مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات کشوری ( موضوع موافقت نامه شماره 43327/4225 مورخ 89/1/12 کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک)ازقبيل استقرار نظام پاسخگويی درسطوح سازمان، مديران و کارکنان ، جمع آوری اطلاعات،تحليل داده های عملکرد، تدوين گزارش خود ارزيابی، ايجاد سامانه جامع نظام مديريت، پيگيری و اجرايی نمودن آئين نامه مبارزه با رشوه دردستگاه های اجرايی، انجام ارزيابی عملکرد دستگاه های اجرايی، ارزيابی استانداری ها ، فرمانداران و بخشداران، مأموريت استانی با هدف بازبينی و نظارت بر خود ارزيابی انجام شده، پاسخگويی به شکايات واصله در راستای طرح سامد و مواردی از اين قبيل و همچنين با استناد تبصره ذيل جزء(ح) ماده (1) همين آئين نامه که واحـد بازرسـی ، مديريت عملکرد و امـور حـقوقـی را مکلف نموده تا تحت نظارت بالاترين مقام دستگاه نسبت به استقرار و اجرای نظام مديريت عملکرد مبادرت نمايند. اداره بازرسـی ،مديريت عملکرد و امــور حـقـوقـی در استانداريها از جمله بخش هايی می باشد که بيشترين مراجعه و مواجهه حضوری و غيرحضوری مردمی را بخود اختصاص می دهند و به همين جهت دردست داشتن آماری ازعملکرد آنها می تواند درتعيين و تبيين مشکلات و درخواست های مردمی درهر منطقه از استان راهگشا بوده و بکارگيری اين اطلاعات می تواند زمينه مناسبی برای برنامه ريزی های واقع بينانه در منطقه باشد.
دی ان ان