ارزیابی عملکرد کارکنان

ارزيابي عملكرد كاركنان :

در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد در سطح كاركنان و نيز اجراي بخشنامه شماره 29242/92/210 ، كميته اي تحت عنوان كميته ارزيابي عملكرد كاركنان تشكيل شده كه متولي هر گونه سياست گذاري ،برنامه ريزي ، نظارت بر نحوه ي اجراي فرآيد ارزيابي عملكرد كاركنان مي باشد.

واحد مديريت عملكرد بر اساس سياست هاي مصوب اين كميته و نيز دستورالعمل هاي ابلاغي از مركز مديريت عملكرد وزارت كشور ، اقدام به اجراي نظام ارزيابي عملكرد كاركنان مي نمايد.

لازم به ذكر است هر گونه ارتقاء رتبه شغلي و پرداخت هرگونه پاداش (به استثناي پاداش مربوط به ماده 20 قانون مديريت خذمات كشوري) منوط به كسب امتياز ارزيابي عملكرد سالانه مي باشد.

شايان ذكر است كاركناني كه 3 سال متوالي يا 5 سال متناوب امتياز ارزيابي عملكردشان از 50 درصد سقف امتياز كمتر باشد در صورت نداشتن شرايط بازنشستگي ، بازخريد مي شوند.

آدرس سامانه http://gepss.ostandari-zn.ir

دی ان ان