ارزيابي عملكرد بخشداري ها

در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد در سطح بخشداري هاي تابعه ،هر ساله طبق بخشنامه ابلاغي از سوي مركز مديريت عملكرد وزارت كشور و شاخص هاي ابلاغ شده ارزيابي عملكرد ، بخشداري هاي تابعه شهرستان ها، مورد ارزيابي عملكرد قرار گرفته و رتبه بندي مي شوند و طبق همين رتبه بندي بخشداري هاي برتر و نمونه استان معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند.

دی ان ان