واحد مديريت عملكرد

وظايف واحد مديريت عملكرد :

  • - استقرار نظام مدیریت عملکرد واحدهای ستاد استانداری و فرمانداریها و بخشداریها مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان بمنظور تحليل عملکرد آنها و تبيين نتايج ارزيابی و ارائه‌ پيشنهادهای اصلاحی و تهيه گزارش .
  • - ارتباط مستمر با دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت کشور به منظور هماهنگی در نحوه استقرار نظام مدیریت عملکرد در استانداری.
  • - همکاری و هماهنگی با كميته ارزيابي عملكرد كاركنان به منظور تاييد امتيازات ارزيابی عمـلکـرد كاركنان.
  • - انـجام مطالـعات و تحـقيقات لازم در رابطه با برنامه های ارزيابی عمـلکرد و شاخص های مورد عمل و ارائه پـشنهادات لـازم.
دی ان ان