واحد سامد

نهاد محترم رياست جمهوری بر اساس مصوبه شماره 11/1/32610مورخ 1387/3/20 در جهت اجرايی نمودن طرح سامد مکاتباتی را ارائه نموده که در پی رويکرد مردمی دولت و لـزوم ارتباط بيشتر دولت خدمتـگذار با ولی نعمتان خود و آشنايی با مشکلات آنان ، پروژه ملی سامد ( سامانه الکترونيکی ارتباط مردم ودولت ) طراحی و راه اندازی گرديد. يکی ازمجاری شبکه يکپارچه ارتباط مردم با دولت (سامد) در سراسر کشور، سامانه تلفنی 111 می باشد که همه آحاد ملت سربلند ايران، در هر جای ميهن اسلامی عزيزمان می توانند ايده ها، پيشنهادات، انتقادات، شکايات و درخواست های خود از دولت را با آن مطرح کنند. 
در واقع هدف از راه اندازی اين سامانه، تمهيد شرايط لازم برای برقراری ارتباطات موثر و کارآمد و نيز پاسخگويی سريع و صحيح به مسائل و مشکلات مردم در رابطه با دستگاه های اجرايی با انگيزه تحقق کابينه 70 ميليونی است.
مشاوران مطمئن مردم در 111:
اپراتورهای پاسخگوی مردم در سامانه تلفنی 111 با فراگرفتن آموزش های تخصصی گوناگون، در حيطه های مختلف ارتباطی و محتوايی و نيز اشراف کامل به شرح وظايف و عملکرد دستگاه های اجرايی کشور، مشاورانی مطمئن برای راهنمايی مردم در جهت پيگيری مطالب مورد نظر خود هستند.

قابليت های سامانه 111 :
سامانه تلفنی 111 در آن واحد از دو قابليت برقراری "ارتباط زنده"(آن لاين) و"غير زنده"(آف لاين) برخوردار است. به اين معنی که در ساعات اداری، تماس گيرندگان به انتخاب خود، می توانند با کارشناسان سامانه به گفتگوی زنده بپردازند و ضمن بهره مندی از جنبه مشورتی سامانه، با طرح نکات مورد نظر خود و دريافت "کد پيگيری"، امکان دنبال کردن موضوع مورد نظر را نيز بيابند. اما در روش " آف لاين"، هم در ساعات اداری و هم در ساعات غير اداری، تماس گيرندگان می توانند از طريق ضبط مکالمه، مطالب مورد نظر خود را مطرح کنند تا در اسرع وقت مورد رسيدگی قرار گيرد. 
الـزامی بـودن ارائـه کـد مـلی :
به منظور نظم دهی به انبوه تماس های تلفنی با سامانه تلفنی 111 تماس گيرندگان ملزم به بيان کد ملی( پس از آنکه صدای ضبط شده سامانه آن را از تماس گيرنده درخواست کرد) می باشند. 
پيـگـيری مـوارد مـطـرح شـده :
تماس گيرندگانی که مايل به پيگيری مطالب مورد نظر خود هستند، پس از بيان موضوع با کارشناس سامانه، کد پيگيری دريافت کرده و به تناسب موضوع مطروحه، مدتی بعد، ضمن تماس با 111 و ارائه کد پيگيری، پاسخ دستگاه مربوطه به مشکل خود را دريافت خواهند کرد. 
نکات کليدی برای تماس با سامانه 111 :
  • در هر نقطه از ايران بدون نياز به گرفتن پيش شماره به خط ارتباطی 111 وصل می شويد.
  • جهت ارائه و ثبت موضوع در اين سامانه ، كد ملي ارائه گردد .
  • در صورتی که متقاضی، اطلاعات شخصی خود را در اختيار قرار ندهد، نمی تواند تقاضايش را از سيستم پيگيری نموده و از روند رسيدگی آن مطلع شود.
  • از تماسهای مکرر با سيستم برای بيان يک تقاضا اجتناب کنيد؛ زيرا سوابق تماس شما در سيستم موجود است و در صورت تکراری بودن ثبت نمی شود. 

  • از تکرار موضوع مورد نظر در ساير قالب ها مانند نامه، پيامک و ... و يا از طريق ساير اعضای خانواده اجتناب نماييد؛ زيرا سيستم نرم افزاری سامد يکپارچه بوده و پيام از هر کانالی و به هر نامی که در سيستم ثبت شود، روند رسيدگی مشابه دارد و ثبت مجدد پيام ها امکان پذير نمی باشد.

  • برای صرفه جويی در وقت و هزينه خود، در زمان هايی که صف انتظار تلفن 111 شلوغ است، تماس را ازطريق سيستم ضبط پيام ادامه داده و يا ارتباط را به ساعات ديگر موکول کنيد.

 • درصورتی که پيام دريافت شده به شخصی غير ازتماس گيرنده برگردد، مانند همسر، فرزند، پدر، مادرو...الزامی است مشخصات فردی که تقاضا متعلق به او مي باشد،  ذکـر شود نه شخص تماس گـيرنده.

 • سعی کنيد از ذکر موارد متعدد در تقاضای خود يا شرح مفصل آن اجتناب نماييد. فقط مواردی را که برای شما اضطراری است، مطرح کنيد.

دی ان ان