کمیته پیشنهادات

نظام پيشنهادات :

منظور از نظام پيشنهادها، مشورت و تبادل نظر بين كارمندان و مديران است كه به صورت ابزاري بين لايه‌هاي هرم قدرت در نظر گرفته مي‌شود تا انگيزه بهبود و تحول در همه افراد سازمان فراگير شود و عملكرد و وضعيت سازمان‌هاي دولتي بهبود يابد .  نظام پيشنهادها ابزار مفيدي براي تحول دروني و مستمر سازمان‌ها است و موجب مشاركت عمومي كارمندان مي‌شود .

 

اهداف نظام پيشنهادات :

 - افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات در استانداری و واحدھای تابعه.

 - بهبود  فرآیند ھای کاری در استانداری با اجرای پيشنهادات مفید کارکنان.

 - شناسایی و رفع گلو گاه ها ، تنگناها و مشکلات.

 - بهبود فرهنگ سازمانی و رضایت مندی شغلی کارکنان.

 - ارتقاء روحیه مشارکت فردی و گروهي کارکنان در مقوله هاي بهبود سازمانی.

 - همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی.

 - شناسایی افراد خلاق و ایجاد بستر مناسب برای تبلور خلاقیت و استعدادهاي کارکنان.

دی ان ان