کمیته بهره وری و نظام پیشنهادات

- کمیته بهره وری

تعريف بهره وري :

استفاده موثر از منابع اعم از نيروي كار ، انرژي، تجهيزات و اطلاعات و ... در فرآيند ارائه بهتر خدمات .

 

وظايف كميته بهره وري :

1- تحقق يك سازمان با بهره وري بالا.

2-نيل به اهداف بهره وري ذكر شده در ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه.

3-تربيت نيروي انساني كارآمد از طريق تقويت توانايي هاي مهارتي ، دانش و تجربه.

4- آشنايي پرسنل با ابزارهاي بهبود  فرآيندها.

5- تعيين دوره هاي آموزشي مورد نياز در راستاي افزايش بهره وري و توانمندي هاي كاركنان.

 

شايان ذكر است رئيس كميته بهره وري ، مدير كل محترم بازرسي ، مديريت عملكرد و امور حقوقي جناب آقاي علي اكبري  مي باشند.

هر ماه يكبار جلسه كميته جهت بررسي دستور كار جلسات تشكيل مي گردد.

 

- کمیته پیشنهادات 

نظام پيشنهادات :

منظور از نظام پيشنهادها، مشورت و تبادل نظر بين كارمندان و مديران است كه به صورت ابزاري بين لايه‌هاي هرم قدرت در نظر گرفته مي‌شود تا انگيزه بهبود و تحول در همه افراد سازمان فراگير شود و عملكرد و وضعيت سازمان‌هاي دولتي بهبود يابد .  نظام پيشنهادها ابزار مفيدي براي تحول دروني و مستمر سازمان‌ها است و موجب مشاركت عمومي كارمندان مي‌شود .

 

اهداف نظام پيشنهادات :

 - افزایش بهره وری و ارتقاء سطح خدمات در استانداری و واحدھای تابعه.

 - بهبود  فرآیند ھای کاری در استانداری با اجرای پيشنهادات مفید کارکنان.

 - شناسایی و رفع گلو گاه ها ، تنگناها و مشکلات.

 - بهبود فرهنگ سازمانی و رضایت مندی شغلی کارکنان.

 - ارتقاء روحیه مشارکت فردی و گروهي کارکنان در مقوله هاي بهبود سازمانی.

 - همسو نمودن منافع فردی کارکنان با منافع سازمانی.

 - شناسایی افراد خلاق و ایجاد بستر مناسب برای تبلور خلاقیت و استعدادهاي کارکنان.

 

دی ان ان