دبیرخانه نظام پیشنهادات

اهم فعاليت هاي دبيرخانه نظام پيشنهادات :

  - تهيه تقویم برگزاری جلسات و تشکیل جلسات.

  - بررسی اولیه پيشنهادات رسیده از کارکنان.

  -  تهيه صورتجلسات و پیگیری مصوبات.

  -  ارجاع پيشنهادات به گروه کارشناسی ذیربط و پیگیری مصوبات گروه.

  -  پیگیری لازم برای پرداخت پاداش مصوب.

  -  ارائه طرح ها ،پروژه ها و برنامه ھای اجرایی در جهت آموزش و فرهنگ سازی نظام پيشنهادات به کمیته تخصصی ..

 

فرآيند ارائه پيشنهادات به دبيرخانه :

1- ثبت نام در سامانه  نظام پيشنهادات  و ايجاد كاربري در اين سامانه به آدرس :pishnahad.ostandari-zn.ir

2- ورود به سايت.

3-ثبت پيشنهاد از طريق سامانه پيشنهادات.

4- پس از ثبت پيشنهاد در سامانه پيشنهادات ، سيستم ، پيشنهاد مربوطه را به مدير سيستم (دبيرخانه نظام پيشنهادات) ارسال مي نمايد.

5-پس از دريافت پيشنهاد از طريق دبيرخانه ، پيشنهادها به ترتيب رائه شده به كميسيون بررسي پشنهادات ارائه مي گردد.

6- كميسيون بررسي نظام پيشنهادات ، بر اساس فرآيند مدون و نظر كارشناسي  كميسيون  و در صورت لزوم مكاتبه با واحدهاي مرتبط با موضوع پيشنهاد ،‌ اقدام با تاييد يا رد پيشنهادات مطرح شده مي نمايد.

7- در صورتيكه پيشنهادي مورد تاييد و تصويب كميسيون قرار گيرد آن پيشنهاد به همراه ساير پيشنهاده هاي مصوب جهت اجرا به كميسيون تحول اداري ارسال مي گردد. ضمنآ دبيرخانه نظام پيشنهادات اين موضوع را به همراه جزئيات آن به همكار محترم پيشنهاد دهنده،  از طريق سامانه نظام پيشنهادات اطلاع رساني مي نمايد.

در صورتيكه پيشنهادي مورد تاييد و تصويب نهايي قرار نگيرد مورد مختوم و به همكار محترم از طريق سامانه اطلاع رساني مي گردد.

 

دی ان ان