واحد امور حقوقی

واحد امور حقوقي و شرح وظايف اين واحد: 

1. تهيه‌پيش‌نويس تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي لازم در ارتباط با استانداري و واحدهاي تابعه‌(فرمانداريها، بخشداريها و...) و ارائه‌به‌معاونت امورحقوقي، مجلس و بين‌الملل وزارت كشور براي سير مراحل تصويب.

2. بررسي و اظهارنظر نسبت به‌پيش‌نويس لوايح، تصويبنامه‌ها و آيين‌نامه‌ها و اساسنامه‌هاي واصله‌از معاونت امورحقوقي، مجلس و بين‌الملل وزارت كشور.

3. تنظيم و اظهارنظر دربارة متن قراردادهاي استانداري و واحدهاي تابعه‌با اشخاص حقيقي و حقوقي.

4. طرح و پيگيري دعاوي حقوقي و كيفري استانداري و دفاع از آن در مراجع قانوني.

5. معاضدت قضايي (اعم از طرح دعوا، دفاع از دعوا، تهيه‌لوايح و مشاوره) مديران و كاركنان استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها در خصوص دعاوي مرتبط با انجام وظايف اداري آنان در كليه‌مراجع قضايي، اداري و محاسباتي.

6. همكاري با دفتر حقوقي وزارت كشور در خصوص كليه‌دعاوي كه‌در مركز عليه‌استانداران، فرمانداران يا نهادهاي مذكور طرح و يا از سوي آنان عليه‌اشخاص ديگر مطرح مي شود.

7. انجام امور ثبتي و مستندسازي اموال منقول و غيرمنقول استانداري و طرح دعاوي مالكيت و تصرف و متفرع برآنها و تملك اراضي و اماكن مورد نياز براساس قوانين موجود براي استانداري و واحدهاي تابعه.

8. تهيه‌و تنظيم گزارش‌هاي حقوقي مورد نياز استاندار محترم و واحدهاي مختلف استانداري، معاونين و ساير مسئولين ذيربط و اظهارنظر مشورتي دربارة كليه‌مسائل حقوقي و قضائي استانداري، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها.

9. اظهارنظرو ارائه‌راهكار قانوني مناسب نسبت به‌مسائل حقوقي و استعلامات مطروحه‌از استانداري، فرمانداري‌ها، بخشداري‌ها، شوراها و شهرداري‌ها.

10. پيشنهاد انجام مطالعات وتحقيقات وبرگزاري نشست‌هاي حقوقي، ارتباط با مراكز علمي و استفاده‌از استادان و مشاوران حقوقي برجسته‌و مجرب؛ در راستاي وظايف و ماموريت‌هاي استانداري به‌واحدهاي ذي ربط در استانداري.

11. اظهارنظر نسبت به‌ وضعيت اجراي قوانين و مقررات موضوعه‌و ارائه‌گزارش لازم به‌مقامات ذيربط.

12. ارتباط مستمر با دفتر امورحقوقي وزارت كشور و ارائه‌گزارش نوبه‌اي و ساليانه‌جهت هماهنگي امورمربوطه.

13. انجام ساير امور حقوقي و شركت در جلسات و كميسيون‌هاي مختلف كه‌از سوي مقامات مافوق ارجاع مي‌گردد.

دی ان ان