<< اطلاعات تماس همکاران >>

1

حسین همپا

مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

33143355

2

 

معاون بازرسی و امور حقوقی

33143498

3

کبری یادگاری

معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی (سامد)

 33143519

4

محمد خسروی

کارشناس هماهنگی و پیگیری

33143410

5

مرتضی طهماسبی

رئیس گروه مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی

33143270

6

حسن ایمانی

رئیس گروه امور حقوقی

33143479

7

جواد حسنلو

کارشناس مسئول امور حقوقی

33143240
8

وجیه اله بیگدلی

کارشناس ارتباطات مردمی (سامد)

33143510

9

مجتبی حسینی راد

کارشناس مدیریت عملکرد

33143489

10

مریم بیات

کارشناس سامد

33143529

11

فریده والی

کارشناس امور حقوقی

33143372

12

وحید محمدی

کارشناس سامد

33143475

13

مرتضی حسنی

کارشناس سامد

33143505

14

فاطمه سعادتی

کارشناس سامد

33143355

15

رقیه مهاجری

کارشناس سامد

33143527

16

 فاطمه محمدی

کارشناس سامد

33143278

17

فاطمه سعادتی

کارشناس پیگیری

33143355

       
       
 
دی ان ان