<< اطلاعات تماس همکاران >>

ردیف

همکاران دفتر بازرسی

سمت

شماره تماس

1

عبداله گنج خانلو

مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

33143355

2

محمد رضا شامی

معاون بازرسی و امور حقوقی

33143519

3

 محسن نیکخواه

معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی (سامد)

 33143498

4

محمد خسروی

کارشناس هماهنگی و پیگیری

33143410

5

مرتضی طهماسبی

کارشناس هماهنگی و پیگیری

33143270

6

حسن ایمانی

رئیس گروه امور حقوقی

33143479

7

جواد حسنلو

کارشناس مسئول امور حقوقی

33143240
8

وجیه اله بیگدلی

کارشناس ارتباطات مردمی (سامد)

33143510

9

مجتبی حسینی راد

کارشناس مدیریت عملکرد

33143489

10

حسین خسروی

کارشناس بازرسی

33143403

11

اکبر صادقی صفا

کارشناس سامد

33143372

12

وحید محمدی

کارشناس سامد

33143475

13

مرتضی حسنی

کارشناس سامد

33143505

14

فاطمه سعادتی

کارشناس سامد

33143355

15

رقیه مهاجری

کارشناس سامد

33143246

16

 فاطمه محمدی

کارشناس سامد

33143278

17

زهرا امانی

کارشناس سامد

33143248

18

ثریا رحمانی پور

کارشناس سامد

33143267

19

مریم بیات

کارشناس سامد

33143267

 
دی ان ان