<< اطلاعات تماس همکاران >>

ردیف نام همکار سمت شماره تلفن
1 حسین همپا مدیر کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی 33143335
2 حسن ایمانی معاون بازرسی و امور حقوقی 33143479
3 کبری یادگاری معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی (سامد)  33143519
4 مرتضی طهماسبی رئیس گروه مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی 33143499
5 مجتبی حسینی راد رئیس گروه بازرسی و امور حقوقی  33143489
6 فاطمه سعادتی کارشناس پیگیری 33143355
7 جواد حسنلو کارشناس مسئول امور حقوقی 33143240
8 وجیه اله بیگدلی کارشناس ارتباطات مردمی (سامد) 33143510
9 جمال قنبری کارشناس امور حقوقی 33143505
10 فریده والی کارشناس امور حقوقی 33143372
11 مریم بیات کارشناس سامد 33143529
12 وحید محمدی کارشناس سامد 33143475
13 رقیه مهاجری کارشناس سامد 33143527
14  فاطمه محمدی کارشناس سامد 33143278
دی ان ان