X
شرح وظایف حراست فرمانداری زنجان

شرح وظایف حراست فرمانداری زنجان

 1. تهیه‌شناسنامه امنیتی‌محیط‌و پیشنهاد طرحهای حفاظتی و اتخاذ تدابیر مناسب جهت مقابله با حوادث‌طبیعی، مصنوعی، بحرانها و اعتصابات در محیط.
 2. نظارت بر کنترل تردد پرسنل، ارباب رجوع، خودروها، تجهیزات، اموال و ... .
 3. بازدید فنی از مکانهای مهم (محل کار مقامات، رؤسا، سالنهای کنفرانس و سمینارها) و کنترل و اعمال اقدامات تدافعی و تأمینی که توسط یگان انتظامی در فرمانداری به مورد اجراء گذارده می شود.
 4. اعمال طرحها و دستورالعمل های حفاظتی ابلاغی از سوی حراست استانداری مربوطه.
 5. تجزيه و تحليل اخبار و اطلاعات پیرامون جرائم عمومی کارکنان، بررسی آمار جرائم و شناسايي عوامل مؤثر در کاهش یا افزایش جرائم.
 6. شناسایی عوامل ایجاد نارضایتی و بحران در محیط و اعمال سیستم مناسب مراقبتی به منظور کنترل دائم اعمال و رفتار مجرمین سابقه‌دار جهت خنثی سازی نقشه های عملیات احتمالی عناصر بزهکار در به دام انداختن سایر کارکنان فرمانداری و توابع آن.
 7. بررسی و بهره برداری از اخبار و اطلاعات مربوط به تهدیدات و خطرات احتمالی و گزارش آن به مقامات و سازمانهای ذیربط جهت اتخاذ بموقع تدابیر تدافعی با هماهنگی حراست استانداری.
 8. نظارت بر انجام کلیه‌ی امور محرمانه مربوط به تلکس، فاکس، بی سیم و باسیم و مکاتبات طبقه بندی شده اعم از دریافت، گشایش، ثبت و ارسال مراسلات داخلی، الصاق سوابق، ارسال و مراسلات خارجی، تایپ، بایگانی و صدور، همراه با سایر امور دفتری محرمانه فرمانداری و توابع، حفاظت و نگهداری از اسناد طبقه بندی شده محیط در پیشگیری از دسترسی عناصر غیرمجاز به آنها و مشارکت در کمیسیون طبقه بندی اسناد.
 9. کنترل، بررسی، تحقیق و اعلام نظر اولیه جهت تعیین صلاحیت سیاسی، امنیتی توسط حراست فرمانداری در خصوص کلیه‌ی شاغلین، انتصاب افراد به مشاغل حساس، داوطلبین اشتغال، انتقال، مأموریت دائم یا موقت و هرگونه ارتقاء پست، مأموریت برون مرزی، تخصیص بورسیه تحصیلی و تسلیح کارکنان فرمانداری و توابع، پیمانکاران، شرکتها و کارآموزان.
 10. بررسی کلیه‌ی اطلاعیه ها، آگهی ها و آن قسم از مصوبات داخلی فرمانداری که مقرر است در اختیار ارباب جرائد قرار گیرد، همچنین بررسی کتب، جزوات و بولتن هایی که توسط فرمانداری و توابع منتشر می گردد.
 11. اعمال بخشنامه ها، آئین نامه های مقررات، توصیه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی ابلاغی از حراست مرکزی وزارت کشور و حراست استانداری در سطح محیط.
 12. پیگیری امور مربوط به ساماندهی، آموزش و هدایت رابطین حراست بخشداریها.
 13. برقراری کشیک حفاظتی جهت انجام امور محرمانه پس از پایان وقت اداری، شبها و روزهای تعطیل در فرمانداری و دوایر تابعه.
 14. ايجاد هماهنگی لازم براي آموزش کارکنان فرمانداری و توابع برای مقابله با حوادث غیرمترقبه با حراست استانداری.
 15. انجام بازرسی های غیرمترقبه از اسناد و مدارک محرمانه محیط و تهیه و ارسال گزارش از نحوه گردش امور به حراست استانداری.
 16. پیگیری امور مربوط به بی سیم و تأمین امنیت ارتباطات بی سیم و با سیم فرمانداری و توابع و تعیین صلاحیت افراد جهت تجهیز و  صدور کارت حمل بی سیم.
 17. پیشگیری از نقض مقررات حراستی و بررسی موارد نقض‌شده احتمالی و تهیه گزارشات لازم به منظور ارائه به مقام مافوق و رفع نقص حاصله در محیط.
 18. بازبینی کلیه‌ی مکاتبات و پاسخهای محرمانه دوائر ستادی فرمانداری و توابع با سایر ارگانها، ادارات دولتی و ... به منظور حصول اطمینان از سلامت و امنیت مکاتبات و رعایت طبقه بندی.
 19. صدور کارت شناسایی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده و جعل.
 20. ارائه پیشنهادات اصلاحی در جهت رفع نواقص و بهبود روشها به فرماندار و حراست استانداری.
 21. نظارت بر فعالیت یگان انتظامی مستقر در محیط به منظور اجرای صحیح و مناسب طرحهای حفاظتی.
 22. کمک به شناسایی عناصر متعهد و توانمند در محیط به منظور رشد آنها در جهت سالم سازی و ارتقاء محیط.
 23. تشکیل پرونده محرمانه برای کلیه‌ی کارکنان و ثبت و پیگیری سوابق مثبت و منفی سیاسی و امنیتی و ... .
 24. کنترل تجمعات ناشی از نارضایتی های عمومی، صنفی، اجتماعی و ... در محل یا مقابل فرمانداری.
 25. انجام مصاحبه با مستعلمین، مظنونین، مطلعین و ... به منظور کسب اطلاعات لازم و پیگیری های احتمالی.
 26. پیگیری خرید، نصب، بهره برداری و نگهداری از تجهیزات حفاظتی، امنیتی فرمانداری.
 27. نگهداری و حفاظت کلیدهای مفتاح و قفل های رمز و دستگاههای نسخه برداری و ... .
 28. سرکشی به بخشداری های تابعه و ارائه مشکلات و نارسائی ها به مافوق.
 29. نظارت بر حسن اجرای قانون در محیط (دوایر فرمانداری، بخشداریها، دهیاریها و ...).
 30. تأمین حفاظت کلیه‌ی جلسات، همایش ها، گردهمایی ها و ... .
 31. تشکیل جلسات توجیهی با مسئولین دوایر و کارکنان فرمانداری و بخشداریها.
 32. شرکت در جلسات مختلف شهرستان و ارائه گزارش به مافوق.
 33. مشاوره مستمر در رابطه با مسائل مختلف در حوزه فرمانداري.
 34. سازماندهی، آموزش و توجیه نگهبانان محیط.
 35. انجام سایر امور محوله حسب دستور مقام مافوق.

 

دی ان ان