X

معرفی گروه شهرسازی و معماری

گروه شهرسازی ومعماری به منظور نظارت،پیگیری ، بررسی و تهیه طرح های توسعه شهری از قبیل طرح جامع،هادی وتفضیلی شهرهای تابعه استان وهمچنین شرکت مستمر در جلسات  کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامه ریزی استان از قبیل امور زیربنایی وتخصصی مسکن وشهرسازی در قالب کمیته های کار  و کارگروههای  کارشناسی زیر نظر مدیر کل دفتر فنی فعالیت می نماید.

DNN