X

شرح وظايف

دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و ترافيك

 

 

 1. تهيه وپيگيري تصويب طرح هاي هادي شهرهاي زير 25هزار نفر و تغييرات بعدي آنها و نظارت بر اجراي آنها.
 2. انجام وظايف مرتبط با كميسيون بررسي مغايرت‌هاي طرحهاي هادي شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت.
 3. نظارت عاليه بر روند اجراي تهيه طرحهاي جامع و تفصيلي و طرحهاي توسعه شهري.
 4. انجام امور محوله در اجراي بندهاي ب و ﻫ ماده 28 قانون برگزاري مناقصات موضوع ترك تشريفات مناقصات دستگاه‌هاي اجرايي كه داراي اعتبارات استاني مي باشند.
 5. انجام امور دبيرخانه اي هيأت رسيدگي به شكايات قانوني برگزاري مناقصات در استان.
 6. ايجاد هماهنگي و همكاري بين دستگاه‌هاي اجرايي استان و عوامل اجرايي در جهت پيشبرد عمليات عمراني و بررسي اختلافات ميان آنها در چارچوب وظايف شوراي فني استان و تصميم گيري در اين خصوص.
 7. نظارت عاليه بر تهيه و تعيين محدوده و حريم شهرها و محدوده روستاها.
 8. نظارت عاليه بر شهرداري‌ها و دهياري‌هاي استان در اجراي طرح وپروژه‌هاي شهرسازي، عمراني و تفكيك اراضي و ارایه راهنمايي‌هاي لازم در مطابقت کامل با طرح‌های مصوب شهری و روستایی.
 9. همكاري در ارسال دستورالعمل‌هاي قانوني و فني مربوط به‌فضاي سبز و ارایه‌ آن به‌شهرداري‌ها و دهياري‌ها براي اجرا.
 10. نظارت عاليه و اظهار نظر در مورد واگذاري توافقات پيرامون املاك و اراضي شهري و اعمال ماده 101 قانون شهرداري‌ها.
 11. نظارت و پيگيري لازم بر دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه تأمين و استفاده از مصالح استاندارد در قالب مصوبات شورای فنی استان.
 12. هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرایی استان در انجام امور محوله در حوزه خدمات روبنايي از قبيل آب، برق، فاضلاب، گاز و مخابرات در صورت نياز
 13. همكاري درتهيه ضوابط و معيارهاي فني و نظارت عاليه بر تطبيق موازين در اجراي پروژه هاي عمراني در چارچوب مصوبات شورای فنی استان.
 14. عضویت و شرکت درجلسات کمیته ها، کارگروه‌ها و کمیسیون های مرتبط بر اساس آیین نامه ها و قوانین موجود که دفتر فنی می بایست در ان شرکت نماید.
 15. انجام امور محوله در كميته كارشناسي هيأت 4 نفره استان موضوع آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان.
 16. تعامل با سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در اجراي قانون سازمان نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مقررات ملي ساختمان و ضوابط و دستورالعمل هاي منبعث از آن.
 17. شركت در جلسات و انجام امور محوله در خصوص كارگروه تخصصي ذیربط امور زيربنايي و شهرسازي استان ذيل شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و كميته هاي كارشناسي مربوطه آن.
 18. نظارت بر عملكرد ستادها و مراكز معاينه فني در استان‌هاي مشمول موضوع مصوبه سال 1393 هيأت وزيران.
 19. همكاري درنظارت بر ارتقاء كيفيت زيست محيطي كلان شهرها از طريق كارگروه كاهش آلودگي هوا، آب و خاك استان با مسئوليت معاونت هماهنگي امور عمراني(استان‌هاي مشمول).
 20. بررسي و نظارت بر اجراي صحيح طرح تملك املاك و اراضي واقع در طرح‌هاي عمومي و عمراني دولت و شهرداري‌ها از طريق اعمال ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/58 شوراي انقلاب.
 21. نظارت عاليه و انجام هماهنگي و همكاري با دستگاه‌های اجرایی ذیربط در امور مرتبط با حاشيه نشيني و بافت هاي ناكارآمد شهري و ارایه گزارش هاي مربوطه به مقامات مافوق.
 22. همكاري درپيگيري امور مربوط به مشكلات مسكن مهر، مسكن اجتماعي و اخذ گزارش‌هاي لازم از دبيرخانه حسب مورد موضوع كارگروه مسكن مصوبه 1385 هيأت وزيران.
 23. نظارت بر تهيه و تصويب و اجراي طرح‌هاي جداسازي آب شرب از فضاي سبز.
 24.  انجام وظايف و اعمال اختيارات قانوني وزارت كشور در زمينه ‌امور مربوط به‌حمل ونقل و ترافيك استان و شهر مرکز استان.
 25. ايجاد هماهنگي و ارایه ‌مشورت و راهنمايي براي بهبود ترافيك و فعاليت‌ها و عملكرد شركت‌ها، سازمان‌ها و واحدهاي ارایه دهنده‌ خدمات در امر جابجايي جمعي مسافران درون شهري.
 26. بررسي و اظهار نظر در مورد پيشنهادهاي واصله ‌از شركت‌ها و سازمانهاي حمل و نقل همگاني شهري به‌منظور افزايش يا كاهش سرمايه، سرمايه‌گذاري، مشاركت و اخذ وام و تحصيل اعتبار جهت ارایه ‌به ‌مراجع ذيربط.
 27. انجام هماهنگي‌هاي لازم بين امور حمل و نقل و ترافيك درون شهري و برون شهري.
 28. ارایه ‌مشورت‌هاي لازم و انجام كارشناسي‌هاي امور حمل و نقل و ترافيك و شركت در جلسات، كميسيون‌ها، كميته‌ها و شوراهاي مرتبط استان.
 29. برقراري ارتباط با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي و تخصصي استاني مرتبط باحمل و نقل و ترافيك براي دستيابي به‌ آخرين اطلاعات، نوآوري‌ها، استانداردها.
 30. اهتمام براي افزايش توان تخصصي و فني دست اندركاران حمل و نقل و ترافيك در استان و ارتقاء سطح فرهنگ ترافيك شهروندان از طريق تهيه‌ و اجراي دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي با هماهنگي و همكاري واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذيربط.
 31. اجراي مصوبات ابلاغي دبيرخانه ‌شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور (موضوع ماده‌2 آيين نامه ‌اجرايي قانون تأسيس شوراي عالي مصوب 2/7/74 هيأت  وزيران).
 32. تهيه و توزيع بكارگيري ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري و استانداردهاي شهري، رعايت آيين‌نامه‌ها و ضوابط و ابلاغ دستورالعمل های مربوطه.
 33. پيگيري تحقق طرح هاي توسعه فضاي سبز و جنگل هاي واقع در محدوده و حريم شهرها موضوع تفاهم نامه في مابين وزارت جهاد كشاورزي و شهرداريها.
 34. نظارت برانجام امور مربوط به هماهنگي و پيگيري ستاد مناسب سازي و تسهيل تردد معلولين جسمي حركتي
 35. هماهنگی امور مربوط به كميسيون ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (واگذاري اراضي به دستگاه هاي دولتي خارج از محدوده).

DNN