X

Enter Title

آنچه كه دهياران بايد بدانند:

 

1-  قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا درروستاهاي كشورمصوب 14/4/1377

2-  اساسنامه، تشكيلات وسازمان دهياريها مصوب 21/11/1380

3-  شرح وظايف دهياران

4-  شرايط احرازسمت وعزل  دهيار

5-  بودجه وامورمالي

 

 

 

قانون تاسيس دهياريهاي خودكفا درروستاهاي كشورمصوب  14/4/1377

 

ماده واحده :به وزارت كشوراجازه داده ميشود به منظوراداره امور روستاها، سازماني بنام دهياري وبا توجه به موقعيت محل ودرخواست اهالي وبصورت خودكفا، باشخصيت حقوقي مستقل دراين روستاها تاسيس نمايد . اين سازمانها، نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب ميشوند.

تاسيس دهياريهاي مذكود به هيچ وجه مانع اقدامات وكمكهاي دولت درجهت رسيدگي به عمران وآبادي روستاهاي مذكور نخواهدشد.

تبصره 1 : آيين نامه نحوه اداره امور ومقررات استخدامي ومالي دهياريها توسط وزارت كشورتهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

تبصره 2 : اساسنامه وتشكيلات وسازمان دهياريها توسط وزارت كشور، با همكاري سازمان امور اداري واستخدامي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

 تبصره 3 : بودجه دهياريها واعتبارات مورد نياز اداره امورروستا با پيشنهاد دهيار وبه تصويب شوراي اسلامي روستا خواهد رسيد.

 

 

اساسنامه، تشكيلات وسازمان دهياريها مصوب 21/11/1380

 

فصل اول – كليات

ماده 1 : محدوده خدماتي هردهياري به پيشنهاد مشترك دهيار وشوراي اسلامي روستا وموافقت شوراي اسلامي بخش يا جانشين قانوني آنان تعيين ميشودوپس ازكسب نظرازدستگاههاي ذيربط وتاييد استاندارقابل اجرا ميباشد.

تبصره : درصورتيكه محدوده قانوني روستا قبلا به وسيله دستگاههاي ذيربط تعيين شده باشد، تا تعيين محدوده جديد محدوده قبلي قابل استناد است .

ماده 2: دهياري نهادي عمومي غيردولتي محسوب ميشود، داراي شخصيت حقوقي مستقل است وبه صورت خودكفا اداره ميشود.

ماده 3 : هردهياري داراي درجه اي خواهد بود كه با توجه به حجم كار، درآمد، جمعيت ووسعت روستا تعيين و توسط وزارت كشور ابلاغ ميشود.

ماده 4 : كليه مكاتبات دهياري فقط با امضاي دهيار ومهر دهياري معتبرميباشد.

تبصره 1 : يك نسخه از حكم دهياري توسط بخشداري به واحدامورروستايي استانداري ارسال خواهدشد.

 

 

شرح وظايف دهياران ازمنظر قانون

 

ماده 69 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب مجلس شوراي اسلامي   مورخ 1/3/1375وظايف واختيارات دهياران رابه شرح ذيل قيدكرده است :

1- اجراي تمامي مصوبات شوراي اسلامي روستا.

2- همكاري بانيروهاي انتظامي وارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم ومقررات خدمت وظيفه عمومي وحفظ نظم عمومي وسعي درحل اختلافات محلي.

3- اعلام فرامين وقوانين دولتي (اطلاع رساني به عموم اهالي)

4- مراقبت وحفظ ونگهداري ازتاسيسات عمومي وعمراني واموال ودارئيهاي روستا.

5- همكاري باسازمانها ونهادهاي دولتي وايجادتسهيلات لازم درجهت اجراي وظايف آنان.

6- مراقبت دراجراي مقررات بهداشتي وحفظ نظافت وايجادزمينه مناسب براي تامين بهداشت عمومي.(مديريت جمع آوري پسماندهاي روستا)

7- همكاري موثرباسازمان ثبت احوال درجهت ثبت مواليد ومتوفيات.

8- همكاري موثربامسئولان ذيربط درجهت حفظ ونگهداري منابع طبيعي واقع درمحدوده وحريم روستا.(عضويت درشوراي منابع طبيعي روستا)

9- تدوين بودجه ساليانه روستا وتصويب آن درجلسه شوراي اسلامي روستا

 

ساير وظايف دهيار:

1- كمك به شورا درخصوص بررسي وشناخت كمبودها، نيازها ونارسائيهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، عمراني، بهداشتي، آموزشي واموررفاهي روستا وتهيه طرحها وپيشنهادهاي اصلاحي وعملي درزمينه هاي يادشده ارسال آن به مسئولان ذيربط جهت برنامه ريزي واقدام لازم .

2- تشويق وترغيب روستائيان به انجام اقدامات لازم درجهت رعايت سياستهاي دولت .

3- تامين اراضي موردنياز مرتبط با اهداف ووظايف دهياري (اراضي موردنيازدستگاههاي اجرايي جهت انجام پروژه هاي عمراني درروستا) پس ازاخذ مجوزقانوني .

4- تشويق وترغيب روستائيان به توسعه صنايع دستي واهتمام ويژه به ترويج، توسعه وبازاريابي محصولات كشاورزي ودامي روستا .

5- ارسال گزارشهاي درخواست شده به شورا درموعدمقرر.

6- وصول عوارض مصوب به مراجع قانوني ومصرف آن درموارد معين.

7- برآورد وتنظيم بودجه سالانه دهياري ومتمم واصلاح آن به شورا جهت تصويب .

8- اهدا وقبول اعانات وهدايا به نام روستا وباتصويب شورا.

9- فراهم نمودن زمينه ايجاد خيابانها، كوچه ها، ميدانها، پاركها وفضاي سبز، فضاهاي ورزشي وآموزشي، مراكزتفريحي عمومي، ومجاري آب وتوسعه معابروپي گيري طحها ونظارت براجراي آنها.

10- همكاري با بنيادمسكن انقلاب اسلامي درجهت تهيه واجراي طرح هادي روستا وارائه پيشنهادهاي لازم وتعيين كاربري اراضي واقع درروستا به منظورگنجاندن آنهادرطرح هادي واجراي ظوابط مصوب مربوطه باموافقت وتصويب شوراي اسلامي روستا.

11- كمك دراحداث تاسيسات توليد وتوزيع آب، برق ومخابرات

12- جلوگيري ازتكدي گري وواداشتن متكديان به كار شرافتمندانه وحلال .

13- انجام معاملات دهياري اعم ازخريدوفروش اموال منقول وغيرمنقول، مقاطعه واستجاره باتصويب وهماهنگي شوراي روستا.

14- ايجادوسازماندهي غسالخانه وگورستان وتهيه وسايل حمل اموات ومراقبت درانتظام امورآنها .

15- اتخاذتدابيرلازم براي حفظ روستا ازخطرسيل وحريق ورفع خطر ازبناها وديوارهاي شكسته وخطرناك واقع درمعابرواماكن عمومي وتسطيح چاهها وچاله هاي واقع درمعابر براساس مصوبات شورا.( مديريت بحران)

16- همكاري درجلوگيري ازشيوع بيماريهاي انساني وحيواني واگيردارومشترك انسان ودام واعلام آنها به مراكز بهداشتي ودرماني ودامپزشكي.

17- همكاري باسازمان ميراث فرهنگي درحفظ بناهاي تاريخي وآثارباستاني روستا.

18- صدورپروانه ساختماني براي ساختمانهاي داخل محدوده روستاساخته ميشوندوگزارش ساخت وسازهاي غيرمجازبه دستگاههاي مسئول.

19- همكاري بابخشداري به منظوربررسي وصدورپروانه هاي كسب.

20- همكاري بابخشداري به منظوربررسي درخواست انشعابات آب، برق، مخابرات وگاز.

21- معرفي وشناسايي خانواده هاي بي سرپرست وبي بضاعت ومعرفي آنان به مراكزبهزيستي وكميته امداد .

22- همكاري درنگهداري وتسطيح راههاي واقع درحريم اراضي روستا ازطريق خودياري اهالي ودستگاههاي ذيربط .

23- گزارش پيشرفت ويا عدم پيشرفت فيزيكي طرحهاي عمراني روستا به بخشداروشورا وپيشنهاد راه كارهاي مناسب براي تسريع دراجراي آنها .

24- مراقبت واهتمام كامل جهت تنظيم بازارروستا ( گرانفروشي، كم فروشي ) وهمكاري با مراجع ذيربط .

25- نظارت برعرضه نان ونظارت برخبازيهاي روستا وارائه گزارش به بخشداري ويا شوراي آردونان .

26- نظارت برعرضه سوخت  ونظارت برعاملين توزيع سوخت روستا وارائه گزارش به بخشداري.

27- اجراي مقررات دهياري كه جنبه عمومي داردبا تصويب شوراي اسلامي روستا وتائيد شوراي اسلامي بخش كه پس ازاعلام براي كليه ساكنان روستا لازم الرعايه ميباشد.

28- پيگيري وايجادزمينه نظارت براموربهداشتي روستا ازقبيل كشتاربهداشتي دام وعرضه گوشت .

29- پيشنهادنامگذاري معابرواماكن وتاسيسات روستا به شورا جهت بررسي وارائه آن به شوراي اسلامي بخش جهت سيرمراحل لازم .

30- شناسايي زمينه هاي اشتغال ومساعدت جهت تامين كاربراي افراد جوياي كار باهمكاري دستگاههاي ذيربط .

31- درروستاهايي كه داراي طرح هادي مصوب هستند، طرحهاي عمراني روستا بايد درچهارچوب طرح هادي روستا انجام واجرا شوند.

 

 

شرايط احرازسمت دهيار

 

1- تابعيت كشورجمهوري اسلامي ايران

2- اعتقادبه مباني جمهوري اسلامي وقانون اساسي

3- داشتن حداقل25سال وحداكثر65سال سن وحتي المقدورمتاهل باشد.

4- سكومت درزمان تصدي سمت دهيار درروتا

5- برخورداري ازتوانايي جسمي وروحي براي انجام كار

6- دارابودن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم

تبصره : درصورت عدم وجودفردي باتحصيلات مناسب،شوراميتواند باتوافق شوراي بخش نسبت به تعيين فردي باتحصيلات كمتر براي سمت دهياري اقدام نمايد.

7- داشتن حسن شهرت وعدم اعتياد به موادمخدر

8- نداشتن محكوميت كيفري كه موجب محروميت ازتمام يا بعضي حقوق اجتماعي باشد.

9- داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم ازخدمت.

10- عدم اشتغال به كاردولتي درزمان تصدي دهياري.

11- اشتغال تمام وقت درسمت دهياري.

12- دهيارنميتواندهمزمان عضوشوراي روستا باشد.

تبصره : درروستاهاي كمتراز 1500 نفرجمعيت كه دهياربه طورنيمه وقت فعاليت مي نمايد رعايت بند 10 و 11  الزامي نمي باشد.

ماده 47 : چنانچه شورا به وجود فردي شاغل دردستگاههاي دولتي ويا وابسته به دولت براي تصدي سمت دهيار نيازداشته باشد، مي تواندبه عنوان ماموربه خدمت ازطريق بخشداري ازسازمان متبوع درخواست نمايد.

ماده52 : مدت خدمت دهيار اززمان صدورحكم شروع به كار رسمي چهارسال ميباشد وانتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره : دهيارموظف است حداكثريك هفته پس ازپايان خدمت ازسمت دهياري، كارت وحكم خودراتحويل شورا نمايد.

ماده 53 : دهيارموظف است دربدو خدمت وپس ازآن درمواقعي كه ازقبل توسط بخشدار اعلام مي گردد براساس برنامه هاي پيش بيني شده ازسوي وزارت كشور آموزشهاي موردنياز راطي نمايد.

 

مواردپايان خدمت دهيار:

ماده 54 : خدمت دهياردرموارد زير به پايان ميرسد:

1- فوت وجنون

2- ازدست دادن هريك ازشرايط احرازسمت دهياربه تشخيص شوراي روستا

3- قبول استعفا ازسمت دهياري توسط شورا

تبصره : درصورت عدم قبول استعفا ازطرف شورا، دهيارميتواند بعداز پانزده روز ازتاريخ اعلام استعفا به شورا، استعفاي خود را به بخشداري ارسال نمايد .

4- عزل دهيار باراي اكثريت اعضاي شورا (با رعايت مقررات مربوطه)

5- عدم حضوردرمحل خدمت بيشتراز 15 روز بدون كسب مجوز ازشورا و يا نداشتن عذر موجه به تشخيص شورا.

6- صدورحكم محكوميت ازطرف مراجع صالح قضايي مبني برانفصال ازخدمت.

7- حجر دهيار

ماده 8 : درفاصله بين بركناري يا استعفا يا خاتمه خدمت دهيار، تا انتخاب دهيارجديد نبايد بيش ازسه ماه طول بكشد وشوراموظف است به منظورانجام امورات دهياري، يك نفررابه سمت سرپرست دهيارتعيين وبه بخشداري معرفي تا سرپرست وظايف دهياري راانجام دهد .

ماده 55 : چنانچه يك ياچند نفرازاعضا شورا نسبت به عملكرد دهيار يا عمليات دهياري اعتراض ويا ايرادي داشته باشند ابتدا توسط رئيس شوراموارد را به صورت واضح به دهيارتذكر كتبي خواهندداد ودرصورت عدم رعايت مفادموردتذكر موضوع بصورت سئوال مطرح خواهدشد كه دراين صورت رئيس شورا سئوال راكتبآ به دهيارابلاغ خواهدكرد وحداكثر ظرف مدت 10 روز پس ازابلاغ دهيارموظف به حضوردرجلسه عادي يا فوق العاده شورا وپاسخ به سئوال مي باشد. چنانكه دهيار ازحضورخودداري كرده ويا پاسخ دهيارقانع كننده تشخيص داده نشود، طي جلسه ديگري موضوع مورد بررسي قرارميگيرد وشورا مي تواندبا راي اكثريت مطلق اعضا دهيار رابركنار وفردجديدي را انتخاب نمايد.

ماده 56 : دهيارموظف است گزارشهاي مورد درخواست شورا را تهيه ودرموعدمقرر براي آن ارسال نمايد ودرصورت تقاضاي شورا مبني برحضور دهيار وپاسخگويي به سئوالات، درراس موعد ومحل مقرراقدام نمايد.

ماده 57 :  دهيارموظف است گزارش ماهانه فعاليتهاي دهياري را براي شورا ورونوشت آن را به طور مكتوب به بخشداري ارسال نمايد.

ماده 58 :  دهياربايدتابلويي ازساعت حضور وكارخود درمحل دهياري را براي اطلاع اهالي درمكاني مناسب نصب نمايد.

 

 

بودجه وامورمالي دهياريها

 

سال مالي دهياري ازاول فروردين ماه هرسال تا آخراسفند ماه همان سال خواهد بود.مسائل امورمالي دهياريها باهماهنگي مسئول امورمالي دهياريها كه دربخشداري مستقراست ميباشد.

 

منابع درآمددهياريها:

ماده 13 : منابع مالي دهياريها عبارتنداز :

1- عوارض مقرردرآئين نامه اجرايي كه ميزان ونوع آن توسط شوراتصويب ميشود.

2- عوارض صدورپروانه ساختمان .

3- دريافت وام ازبانكها وموسسات اعتباري با تصويب شورا وموافقت شوراي اسلامي بخش .

4- درآمدحاصل ازكمكهاي دولتي وخودياري بخش خصوصي، اعانات وهدايادرچهارچوب دستورالعملهاي مربوطه .

5- وصول بهاي خدماتي كه دهياري ارائه ميدهد باتصويب شورا وتائيد بخشدار.

6- كمكهاي دولت براي اجراي طرحهاي خدماتي وعمراني درقالب بودجه.

7- درآمدهاي ناشي ازعوارض اختصاص يافته ازسوي مراجع وضع عوارض به منظورايجاد تاسيسات عمومي ودولتي درمحدوده قانوني روستا وحريم آن .

ماده 14 : كليه عوارض ودرآمدهاي دهياري منحصرآ به مصرف همان روستا ميرسد.

ماده 18 : اسناد واوراق تعهد آور وحسابهاي بانكي به امضاي مشترك دهيار ومسئول امورمالي دهياري كه دربخشداري مستقر وذيحساب دهياراست انجام ميشود.

 

DNN