X
اهداف و وظايف دفتر امور روستايی و شوراها

- مطالعه و بررسی وضع روستاها از نظر تأسيسات زير بنائی و تسهيلات رفاهی به منظور شناخت و تعيين نيازهای مالی و خدماتی روستاهای استان.

 

- همکاری با واحد برنامه ريزی عمرانی وزارت کشور در زمينه تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم برای تعيين اولويت های طرح های عمرانی از روستاها.

 

- اظهار نظر در ارتباط با طرح های عمرانی روستاها برای استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنين طرح‌هايی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گيرد با همکاری دفتر فنی.

 

- اقدام در مورد آموزش و راهنمائی شوراهای اسلامی ده و واحدهای عمران روستائی به منظور پيشرفت برنامه های عمرانی با استفاده از خودياری و مشارکت مردم.

 

- نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش‌گيری مستمر از پيشرفت برنامه های عمرانی روستاها و عنداللزوم اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمان های اجرايی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی.

 

- بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح روستاها و تهيه گزارش های ماهانه جهت مراجع ذيربط.

 

- تعيين اولويت روستاها از نظر مبارزه با خطرات ناشی از حوادث غيرمترقبه (مانند سيل و ...) برای تخصيص اعتبارات لازم.

 

- بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای روستا در مورد برنامه های عمرانی به لحاظ انطباق با قوانين از نظر مالی و اعتباری.

 

- برنامه‌ريزی و پيگيری در خصوص تشکيل دهياری ها بر اساس قوانين و مقررات مربوط با کمک و همکاری فرمانداری ها و بخشداری های استان.

 

- ابلاغ قوانين و دستور العمل های مربوط به دهياری ها به فرمانداران جهت انعکاس به آنها.

 

- پشتيبانی در زمينه تامين و تجهيز دهياری‌ها و هماهنگی‌های لازم در اين زمينه با سازمانها و دستگاههای ذيربط.

 

- پيگيری تهيه طرح های روستايی با کمک دهياران و تصويب مراجع ذيربط استانی.

 

- ابلاغ برنامه ها و اهداف توسعه روستايی به فرمانداران و بخشداری ها و دهياری ها.

 

- توسعه خدمات و بهداشت عمومی در سطح روستاها با کمک دهياران.

 

 

DNN