X

برگزاری جلسه بررسی راهکارهای مشارکت وسرمایه گذاری شهرداریهای استان به ریاست دکتر سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور دکتر کوشش تبار مدیرکل اموراقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداری ها ودهیاری ها

برگزاری جلسه بررسی راهکارهای مشارکت وسرمایه گذاری شهرداریهای استان به ریاست دکتر سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور دکتر کوشش تبار مدیرکل اموراقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداری ها ودهیاری ها

جلسه بررسی راهکارهای مشارکت وسرمایه گذاری شهرداریهای استان و خدمات مالی شهرداریها به ریاست دکتر سلطانی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان و با حضور دکتر کوشش تبار مدیرکل اموراقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور و مهندس محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان برگزار گردید.

دکتر کوشش تبار مدیرکل اموراقتصادی وخدمات مالی سازمان  شهرداری ها ودهیاری های کشور درجلسه بررسی راهکارهای مشارکت وسرمایه گذاری شهرداری های استان با اشاره به نقش بی  بدیل شوراهای اسلامی بعنوان سرمایه اجتماعی مردمی در توسعه همه جانبه مدیریت شهری به خصوص در تهیه وتدوین وهدایت برنامه های توسعه ای نظیر تشویق وترغیب سرمایه گذاری وایجاد درآمد های پایدار اشاره نمود وافزودند :تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در سطح شهرها در راستای شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور تنها درصورت ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری نظیر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری با توجه به شاخص های بومی ومحلی ،استفاده از ظرفیت های سرمایه گذارن محلی ؛ایجاد بسترهای روانی وفضای همدلی وهمبستگی در سطح شهرها ؛نام گذاری روزی در سال تحت عنوان روز شهر  واز همه مهمتر  تدوین اطلس سرمایه گذاری در سطح شهرها برای شناساندن فرصت ها ظرفیت ها وپتانسیل ها در سطح ملی اشاره نمود 
ایشان با ارایه گزارشی از نحوه وحجم سرمایه گذاری ها ی شهرداری های استان یکی از موارد تامین مالی شهرداری ها را انتشار اوراق مشارکت به خصوص در برنامه های هزینه بر نظیر توسعه حمل ونقل شهری بهسازی بافت های فرسوده اشاره نمودند واز شهرواری زنجان درخواست نمودند همت جدی در اخذ مجوزهای قانونی واوراق مشارکت  را داشته باشند

 

چهارشنبه, 25 دی,1398
نویسنده: یادگاری
نسخه چاپی
برگزاری جلسه بررسی راهکارهای مشارکت وسرمایه گذاری شهرداریهای استان به ریاست دکتر سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی و با حضور دکتر کوشش تبار مدیرکل اموراقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداری ها ودهیاری ها

جلسه بررسی راهکارهای مشارکت وسرمایه گذاری شهرداریهای استان و خدمات مالی شهرداریها به ریاست دکتر سلطانی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان و با حضور دکتر کوشش تبار مدیرکل اموراقتصادی وخدمات مالی سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور و مهندس محمودی مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان برگزار گردید.

دکتر کوشش تبار مدیرکل اموراقتصادی وخدمات مالی سازمان  شهرداری ها ودهیاری های کشور درجلسه بررسی راهکارهای مشارکت وسرمایه گذاری شهرداری های استان با اشاره به نقش بی  بدیل شوراهای اسلامی بعنوان سرمایه اجتماعی مردمی در توسعه همه جانبه مدیریت شهری به خصوص در تهیه وتدوین وهدایت برنامه های توسعه ای نظیر تشویق وترغیب سرمایه گذاری وایجاد درآمد های پایدار اشاره نمود وافزودند :تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در سطح شهرها در راستای شیوه نامه ابلاغی وزارت کشور تنها درصورت ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری نظیر شناسایی فرصت های سرمایه گذاری با توجه به شاخص های بومی ومحلی ،استفاده از ظرفیت های سرمایه گذارن محلی ؛ایجاد بسترهای روانی وفضای همدلی وهمبستگی در سطح شهرها ؛نام گذاری روزی در سال تحت عنوان روز شهر  واز همه مهمتر  تدوین اطلس سرمایه گذاری در سطح شهرها برای شناساندن فرصت ها ظرفیت ها وپتانسیل ها در سطح ملی اشاره نمود 
ایشان با ارایه گزارشی از نحوه وحجم سرمایه گذاری ها ی شهرداری های استان یکی از موارد تامین مالی شهرداری ها را انتشار اوراق مشارکت به خصوص در برنامه های هزینه بر نظیر توسعه حمل ونقل شهری بهسازی بافت های فرسوده اشاره نمودند واز شهرواری زنجان درخواست نمودند همت جدی در اخذ مجوزهای قانونی واوراق مشارکت  را داشته باشند

 

تعداد نمایش ها (25)/نظرات (0)

دی ان ان