X

Enter Title

شرح وظایف دفتر

 

 اهم اهداف و وظایف دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان 

 

۱-  بررسی درآمدهای شهرداری های تابعه استان  به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش هائی در جهت ارتقاء سطح درآمدی شهرداری ها و خودکفایی آنها.

۲- بررسی و تهیه پیشنهاد برنامه های آموزشی برای کارکنان شهرداری های تابعه استان و شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در زمینه آشنا سازی آنان با قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه  مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه

۳- بررسی ؛ پیگیری و تشکیل جلسات امور استخدامی پرسنل شهرداریها و سازمانها و مناطق وابسته به شهرداری ( مجوزات- انتصابات و....)

۴ - نظارت  بر انجام امور پرسنلی و استخدامی شهرداریها  .

۵- مراقبت و نظارت در امور اتوبوسرانی و تاکسیرانی.

۶-  تهیه آمار و اطلاعات از شهرداریهای تابعه استان و جمع آوری بهنگام نمودن آنها و ارسال به  سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در زمینه فناوری اطلاعات شهرداریها؛ حمل و نقل ؛ استخدامی ؛ آموزش ؛ پژوهش ؛ اعتبارات و پشتیبانی  شهرداریهای تابعه استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها

۷- ایجاد بستر مناسب جهت انتقال تجربیات مدیران شهرداری ها در راستای ایجاد راهکارهای مناسب.

۸- ایجاد وحدت رویه فرایندهای موجود در شهرداری ها و شوراها

۹ -  شناسایی و ارائه پیشنهادات در خصوص ابهام ؛ اجمال؛ خلاء و نقص قوانین و مقررات موضوعه

۱۰- تقویت ؛ ترویج و استفاده از نظام های مدیریت مشارکتی در شهرداری ها و شوراها.

۱۱ - تدوین طرحهای کلی و عملیاتی در موضوعات مرتبط با شهرداری ها به تفکیک درجه- موقعیت اقلیمی و...

۱۲- ایجاد وحدت رویه در اعمال قانون به منظور جلوگیری از تفسیر موسع توسط شهرداری ها.

۱۳- بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای اسلامی  شهر و پیشنهادات شهرداری ها از نظر قانونی بودن آنها.

۱۴- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها وگزارش های ارسالی شهرستانها .

۱۵- بررسی و تشکیل کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرستانهای تابعه استان

۱۶- انجام برنامه ریزی های لازم به منظور ارتقاء روز افزون و بالندگی شوراهای اسلامی شهر

۱۷- برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش شهرداران - اعضاء شوراهای اسلامی شهر بمنظور تبیین سیاست های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنها جهت اجرای آن در حوزه نظارتی خود.

۱۸ - بررسی شکایت های واصله ازشهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان و رسیدگی لازم برابر قوانین و مقررات با توجه به شرح وظایف دفتر.

۱۹- بررسی و جلسات شورای نظارت بر نامگذاری اماکن و معابر شهرداریهای تابعه استان.

۲۰ - برنامه ریزی بازدید و بازرسی دوره ای از شهرداریهای تابعه استان .

۲۱ - بررسی و پیگیری طرحهای مطالعاتی شهرداریهای تابعه استان

  ۲۲ - بررسی و پیگیری و تشکیل کارگروه استانی مدیریت پسماند و بازیافت

 ۲۳ - بررسی و ارزیابی فعالیتهای نوروزی شهرداریهای تابعه استان

۲۴  - بررسی ارکان تشکیلات سازمانهای وابسته به شهرداری ها و پیگیریهای مربوطه  .

۲۵  - تقویت و ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های توین در بین شهرداری ها و شوراها به منظور افزایش بهره وری سازمان ؛ تامین رضایت و کرامت مردم.

۲۶-بررسی نیازهای و اقدامات مالی شهرداری ها و نظارت بر انجام امور مربوط به حسابرسی آنها

۲۷-ارائه راهبرد در توسعه امور فناوری اطلاعات در شهرداری ها

۲۸-راهبری و نظارت بر برنامه های پژوهشی شهرداری ها از طریق ایفای وظایف محوله به دبیرخانه شورای پژوهشی استان

۲۹-جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و شوراهای اسلامی فرادست استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و گزارش های ارسالی شهرستان ها

دی ان ان