X
شرح وظایف

 

 

1. مطالعه و بررسی وضعیت شهرهای استان از نظر تاسیسات و تسهیلات رفاهی به منظور شناخت و تعیین       نیازهای مالی وخدماتی شهر های استان.

2. همکاری با دفتر فنی استانداری به منظور تهیه و تنظیم معیارها و ضوابط لازم برای تعیین الویت های    طرح های عمرانی در شهرها.

3. بررسی طرح های عمرانی شهرداری ها پس از اخذ نظر دفتر فنی ، به منظور استفاده از اعتبارات وزارت کشور و همچنین طرح هایی که از محل اعتبارات عمرانی کشور انجام می گیرد.

4. مطالعه و بررسی در مورد منابع در آمد شهرداری ها به منظور ارائه خط مشی و اتخاذ روش هایی در جهت ارتقاء سطح در آمد شهرداری و خود کفایی آنها.

5. نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش گیری مستمر از پیشرفت برنامه های عمرانی شهر ها و عنداللزوم اعلام عدم پیشرفت آنها به واحدهای استانی سازمان های اجرائی مربوطه به منظور رفع موانع با همکاری دفتر فنی .

6. بازرسی از اقدامات عمرانی در سطح شهر ها و تهیه گزارش های ماهیانه جهت ارسال به  مراجع ذیربط.

7. تعيين اولويت شهرها از نظر مقابله با خطرات ناشي از سيل براي تخصيص اعتبارات لازم.

8. بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات شورای شهر و پیشنهادات شهرداری ها در مورد برنامه های عمرانی از نظر مالی و اعتباری و حقوقی.

9. صدور دستورالعمل های لازم به شهرداری ها به منظور ایجاد هماهنگی در تهیه طرح های عمرانی از نظر مالی و اعتباری.

10. جمع آوری و تهیه ی آمار و اطلاعات  مورد نیاز در زمینه ی شورای اسلامی  استان و بررسی اقدامات و عملکرد آنها و بررسی گزارش های ارسالی شهرستان ها.

11. انجام برنامه ریزی های  سالم به منظور ارتقاء روز افزون و بالندگی شورای اسلامی شهر و روستا .

12. تهیه و تنظیم پیشنهاد برنامه های آموزشی و آشناسازی اعضاء شوراها با وظایف و مسئولیت های قانونی خود و سایر مسائل مورد نیاز در جهت اجرای هر چه مطلوب تر وظایف و امور نظارتی مربوطه و ارائه  آن به واحد مربوطه جهت اجرا.

13. بررسی وتنظیم برنامه آموزش پیشنهادی و ارائه به واحد مربوطه، به منظور آشنایی کارکنان استانداری فرمانداری ها و بخشداری ها با قوانین ، آئین نامه ها و دستور العمل های مربوط به شوراهای اسلامی.

14. برنامه ریزی و پیگیری در جهت برپایی همایش های استانی و شهرستانی با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهر و كاركنان شهرداريها وشهرداران استان بمنظور تبیین سیاست ها وخط مشی های عمومی دولت در استان و تشویق و ترغیب آنان جهت اجرای آن در حوزه كاري و نظارتی خود.

15. بررسی شکایت های واصله از شوراهای اسلامی و رسیدگی لازم مطابق قوانین و مقررات در هيات حل اختلاف استان.

16. بررسی نیاز های مالی شهرداری ها و انجام امور مربوط به حسابرسی آنها.

17. اقدام در مورد ابلاغ برنامه ها و طرح هاي مصوب عمرانی سازمان های اجرایی در سطح استان از طريق ستاد عمران شهري.

18. نظارت بر انجام امور پرسنلي واستخدامي شهرداري ها.

 

دی ان ان