معرفی شورای هماهنگی ترافیک استان

 

به استناد قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب مورخ 8/12/1372 و اصلاحیه مورخ 29/9/1388 قانون مذکور،به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم وبهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی،برنامه ریزی،سازماندهی،هماهنگی،هدایت،نظارت وانتظامات ترافیکی شهرها شورای هماهنگی ترافیک استان به ریاست استاندار یا معاون عمرانی وی با حضور مدیران کل وزارت خانه ها وسازمانهای عضو شورای عالی مستقر در استان ( مدیر کل راه و شهرسازی ، شهردار،رئیس شورای شهر، مدیر کل حفاظت محیط زیست ، رئیس نمایندگی شرکت ارتباطات و زیر ساخت  وفرمانده ناحیه انتظامی )تشکیل گردیده است.

 

DNN