اهداف و وظایف معاونت عمرانی

 

 

- هدايت و نظارت بر ارگانهای اجرايی در تهيه و تنظيم طرحهای زيربنايی اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها با در نظر گرفتن جهات اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سياسی استان.

- بررسی و نظارت و ارزيابی مستمر بر تملک دارائی های سرمايه ای و پيشرفت برنامه ها و طرحهای دستگاههای اجرايی تابع نظام بودجه استانی.

- نظارت بر برنامه های عمرانی و گزارش‌گيری مستمر از پيشرفت برنامه های عمرانی روستاها و شهرها و اعلام عدم پيشرفت آنها به سازمانهای اجرايی مربوطه به منظور رفع موانع.

- نظارت کلی بر طرحهای عمرانی و فنی و اجرای نظام فنی – اجرايی استان در چارچوب نظام فنی – اجرايی کشور در استان.

- انجام اقدامات لازم در زمينه تشکيل جلسات شورای فنی استان و شورای برنامه‌ريزی و ساير شوراها و کميسيون ها و کميته های مربوطه بر حسب موارد.

- هدايت و نظارت بر ارگانهای اجرايی در تهيه و تنظيم طرحهای اقتصادی و عمرانی با توجه به تجارب و ضرورتها و نيازها و با در نظر گرفتن جهات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی استان.

- نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و فنی (تملک دارايی های سرمايه ای) ملی و استانی از لحاظ اثرات اقتصادی، اجتماعی و تجزيه و تحليل آنها و انعکاس به مسئولين ذيربط.

- تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد دستگاهها و ارزشيابی آنها در راستای اجرای پروژه های عمرانی و آثار و نتايج اقتصادی و اجتماعی آنها به منظور استفاده بهينه در تدوين برنامه های ملی، منطقه ای و محلی.

- بررسی لازم و نظارت بر انجام مطالعات در زمينه اجرای طرح ها و برنامه های دستگاههای اجرايی و نهادهای انقلاب اسلامی استان بمنظور پيشبرد برنامه های عمرانی و همچنين ارائه نظرات در اين زمينه به شورای برنامه‌ريزی استان.

- تخصيص اعتبارات تملک دارائی دستگاههای اجرائی استان.

- مطالعه و بررسی وضع مناطق روستايی و شهری استان از نظر امکانات و تسهيلات رفاهی به منظور شناخت نيازها و اولويت بندی آنها و پيگيری اعتبارات مربوط از منابع مختلف.

- تهيه و تنظيم معيارها و ضوابط لازم برای تعيين اولويت های طرح های عمرانی در مناطق روستايی و شهری و همکاری با واحدهای ذيربط در اين زمينه با وزارت کشور.

- نظارت و پيگيری بر امر تهيه و تنظيم گزارش جامع از عملکرد و برنامه های خاص منطقه ‌ ای و ارزيابی اقدامات انجام شده و تهيه حسابهای منطقه ای و اعتبارات مصرف شده و آثار اجتماعی و اقتصادی اين برنامه ‌ ها در ناحيه به منظور استفاده در توسعه و افزايش و بهره گيری از اين نوع برنامه ها.

- هماهنگی و همکاری در زمينه برقراری اجرای نظام فنی – اجرايی در چارچوب مقررات و ضوابط مربوطه.

- نظارت و اجرای روشهای مناسب به منظور ترويج و تشويق در بکارگيری ضوابط و استاندارها و معيارهای فنی در دستگاههای اجرايی (دولتی) و غير دولتی.

- بررسی ، تعيين صلاحيت ، رتبه بندی و ارزشيابی پيمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان.

- ارتقاء و تقويت ظرفيت کمی و کيفی پيمانکاران و شرکت های پيمانکاری استان.

- نظارت بر پروژه های عمرانی در مناطق شهری و روستايی از محل اعتبارات مختلف.

- تهيه قيمت های پايه استان و ضرايب منطقه ای با توجه به شرايط خاص هر منطقه و پيشنهاد به مراجع ذيربط برای تاييد.

- مستندسازی تجربيات فنی و اجرايی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.

- برگزاری دوره های آموزشی به منظور بالا بردن سطح دانش و مهارت و آشنايی بيشتر دستگاههای اجرايی، مشاوران و پيمانکاران با نظام فنی – اجرايی در زمينه طرحها و ضوابط و آيين نامه ها و دستورالعمل‌های مربوطه.

- صدور مجوزهای ترک تشريفات مناقصه در اجرای مواد 27 28 قانون برگزاری مناقصات.

- نظارت و بررسی اعتبارات شهرداری‌ها و هدايت و راهنمايی های لازم در اتخاذ روش‌های صحيح و رعايت اولويت‌ها درچارچوب طرح‌ها و برنامه ها.

- نظارت و بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه ها اعتبارات و مسايل مالی ساليانه شهرداری‌ها که به تصويب شورای اسلامی شهر می‌رسد.

- بررسی موقيعت مناطق شهری و روستايی استان به منظور دستيابی به نيازهای زيربنايی و تسهيلات رفاهی و برآورد اعتبار مورد نياز و پيگيری لازم از طريق وزارت کشور.

- انجام اقدامات لازم به منظور حضور فعال در جلسات، مجامع، شوراها، کميته ها، کارگروهها و کميسيونها حسب مورد و همچنين در زمينه تشکيل آنها و نظارت بر تهيه و تنظيم صورتجلسات و پيگيری مصوبات.

- هدايت امکانات و نيروها به منظور پيشبرد طرحها و پروژه ها و رفع موانع دستگاه های اجرايی استان.

- پيگيری و اجرای وظايف مربوط به تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 و آيين نامه مربوط به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطح استان.

 

 

 

DNN