X
پايش خدمات الكترونيكي

امروزه فناوري اطلاعات بطور فزاینده و به صورت تصاعدي در حال رشد است.به تناسب این رشد، فناوري اطلاعات انتظارات افراد را در مورد خدمات، محصولات ،نحوه و کیفیت ارایه رااین امید را در دل دولتمردان به (ICT) بطور روزافزون تغییر داده است و دولتها خود را در مقابل این انتظارات و نیازها مسئول میدانند.همچنین گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات وجود آورده که دولتها را میتوانند متحولشوند و میتوان مشارکت بیشتر مردم و فعالان اقتصادي را در امور سیاسی و اقتصادي و سایر شئونات جامعه فراهم کرد. این رویکرد تحت عنوان دولت الکترونیک و به انگیزه ارایه خدمات دولتی به صورت سریع، راحت و موثر ابتدا با توسعه و پیشرفت وسایل ارتباطی از قبیل تلفن بیسیم، مودم و نمابر پا به عرصه وجود در فرآیندهاي کاري و ایجاد تعامل (online) گذاشت و ظهور فناوري اینترنت جان تازه یی به آن بخشید. از این رو البته دولتها نیز حرکت شتابانی براي ارایه خدمات خود به صورت بیشتر با شهروندان آغاز کرده اند و مردم از دولتها میخواهند که در اموراتشان در صف ها معطل نشوند و خدمات را با کیفیت بالاتر و ارزانتر و سریع تر بدست آورندتابتوانند بطورمستقیم از اطلاعات، تسهیلات و خدمات دولتی بهرهمند شوند.

 

براي پایش خدمات الکترونیکی دستگاههاي اجرایی استان مقرر گردید تیمهاي کارشناسی با حضور نمایندگان دفاتر فناوري اطلاعات ارتباطات و امنیت و منابع انسانی استانداري وکارشناسان مرتبط دستگاهها تشکیل و پس از بررسیهاي کارشناسی فرمهایی تهیه و تنظیم شدند تا بر اساس آنها نسبت به پایش خدمات الکترونیکی دستگاههاي اجرایی اقدام گردد .

آمار كلي خدمات الكترونيكي 47 دستگاه اجرايي استان

 

دی ان ان