X

برنامه پنجم توسعه استان : برنامه پنجم توسعه استان

گزارش برنامه پنجم توسعه استان-بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

  سياستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويکرد مبنايی پيشرفت و عدالت، توسط مقام معظم رهبری در 45 بند و 6 سرفصل: امور فرهنگی امور علمی و فناوریامور اجتماعیامور اقتصادی و امور سياسی، دفاعی و امنيتی است ابلاغ شده است.

  * امور علمی و فناوری

  --تحول در نظام آموزش عالی و پژوهش در موارد زير:

  1ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلی تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسی به دورههای تحصيلات تکميلی به 20 درصد. 
2ـدستيابی به جايگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.

  3ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخشهای مربوط جامعه.

  4ـ توانمندسازی بخش غيردولتی برای مشارکت در توليد علم و فناوری.

  5ـ دستيابی به فناوريهای پيشرفته مورد نياز.

  --تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کيفی آن بر اساس نيازها و اولويتهای کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحی و جسمی دانشآموزان. 
-- تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامهها و روشهای آموزشی، ارتقاء کمی و کيفی مراکز و فعاليتهای پژوهشی و ترويج نظريهپردازی، نقد و آزادانديشی. 
-- گسترش حمايتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذيری مالی در مراحل پژوهشی و آزمايشی نوآوريها، کمک به تجاری سازی دستاوردهای آنان. 
-- تکميل و اجرای نقشه جامع علمی کشور

 

 ابلاغ اين سياست‌ها اين امکان را فراهم می‌کند دهه آينده انقلاب که به عنوان دهه عدالت و پيشرفت است و حرکت براساس اين دو مولفه اساسی در کشور بايد توسط همه اجزای حکومت دنبال شود، خروجی آن در دولت و مجلس برای نظام حاکميتی، حرکت هماهنگ و منظم مبتنی بر سياست‌های دقيق باشد و مسير رسيدن به چشم‌انداز برای کشور هموار شود.

در اين راستا دفتر فناوری اطلاعات استانداری زنجان بعنوان متولی و نماينده بخش ارتباطات و فناوری در استان عهده دار تدوين اين سند شد.

 

  دبير گروه کارشناسی و نماينده دفتر فناوری اطلاعات – خانم مهندس دهقان- از تاريخ 1/9/88 لغايت 20/2/89 در 14جلسه کارشناسی و آموزشی تدوين برنامه پنجم حضور داشتند و به موازات آن 20 جلسه کارشناسی درون بخشی با حضور نمايندگان 4 دستگاه همکار :

  1- خانم گلشنی از بانک ملی بالغ بر 36 ساعت کارشناسی

  2- اقای کردلو از پست بانک بالغ بر 34 ساعت کارشناسی

  3- خانم معبودی از مخابرات 30 ساعت کارشناسی

  4- اقای نجفی از پست 26 ساعت کارشناسی

  در ساختمان شماره 1-دفتر فناوری اطلاعات برگزار گرديد که ماحصل آن تدوين سند چشم انداز-استراتژيها-راهبردها-طرح ها –برنامه ها و پروژه های فناوری و ارتباطات استان در برنامه پنجم شد. اين برنامه انسجام درونی خوبی دارد و در هر بخش آن مسائل به طور کامل ديده شده است وجهش‌های بزرگ علمی پيش بينی شده است

  در ادامه به اقدامات صورت گرفته و جداول تدوين شده بصورت مختصر اشاره ميشود.

 

  بيانيه سند چشم انداز بخش ارتباطات

  انجام پژوهشهاوپروژه های کاربردی در زمينه فناوری ارتباطات و اطلاعات و استفاده از ظرفيتهای سخت افزاری، نرم افزاری و ارتباطی استان با مشارکت موثر بخشهای خصوصی و دولتی به منظور دسترسی به رتبه 8 کشوری در سرانه ارزش افزوده بخش پست و مخابرات از رتبه 12 فعلی استان. ماخذ ( حسابهای منطقه ای سال 1386)

  ماتريس موضوعات استراتژيک مستخرج از تجزيه و تحليل عوامل محيطی بيرونی و درونی و راهبردهای توسعه بخش ارتباطات

 

  رديف

  موضوع استراتژيک

  کد

  راهبردها

  1

 

 

  کسب و کار الکترونيکی

  1401

  ترويج ارائه خدمات کسب و کار الکترونيک

 

  1402

  ترويج فرهنگ دريافت خدمات کسب و کار الکترونيک

 

  2

 

  دولت الکترونيکی

  1403

  توسعه خدمات دولت الکترونيک

 

  1404

  تقويت امنيت اطلاعات

 

  3

 

  زير ساخت ها

 

 

  1405

  تقويت زيرساختهای ICT

 

  4

 

  توسعه و ICT

 

  1406

 

 

 

  تقويت فرهنگ تحقيق و آموزش

 

 

 

  4 مسئله استراتژيک بخش ارتباطات و فناوری به زير شاخه های زير تقسيم بندی گرديد:

  مسئله استراتژيک : 1- کسب و کار الکترونيکی دارای 4 برنامه-5 طرح -23 پروژه

  مسئله استراتژيک : 2- دولت الکترونيک دارای 4 برنامه-10 طرح -19 پروژه

  مسئله استراتژيک : 3- زير ساخت ها دارای 2 برنامه-4 طرح -13 پروژه

  مسئله استراتژيک : 4- توسعه - ICT دارای 1 برنامه-2 طرح -6 پروژه

  در مجموع 4 مسئله استراتژيک- 11 برنامه-21 طرح و 61 پروژه در جلسات کارشناسی و با حضور مسئول کارگروه جناب اقای مهندس شهامی- دبير گروه کارشناسی و نماينده بخش ارتباطات خانم مهندس دهقان و نماينده محترم معاونت برنامه ريزی اقای عيوضی به تصويب رسيد .

  اميدوار هستيم که با برنامه ريزی همه جانبه در طول برنامه پنج ساله بخصوص در بخش ارتباطات و فناوری بتوانيم حرکت جهشی در فناوری اطلاعات در کشور و به تبع آن در استان آنگونه که انتظار می رود و مسئولين و رئيس جمهور و مقام معظم رهبری توقع دارند آن را ان شا الله شکل بدهيم و به آن هدف که کمک به کارآمدی نظام است و هر خدمت در راستای رسيدن به کمال و رفاه و تعالی جامعه ان شا الله برسيم .


دی ان ان