وظايف شوراي تامين استان

  • تهيه و تنظيم استراتژي امنيتي استان از طريق بررسي ، مطالعه و تجزيه و تحليل مستمر پديده هاي انتظامي و امنيتي در چارچوب استراتژي امنيتي كشور
  • فراهم ساختن زمينه تشكيل به موقع جلسات شوراي تامين استان و نظارت بر شوراي تامين شهرستان و امور مربوط به دبيرخانه شتا
  • تنظيم صورتجلسات و مصوبات شوراي تامين استان به منظور ابلاغ به مراجع ذيربط و نظارت بر حسن اجراي مصوبات و نگهداري اسناد و مدارك و مكاتبات شورا
  • دريافت و بررسي خط مشي ها و دستورالعمل هاي صادره از طرف شوراي امنيت كشور جهت طرح در شوراي تامين استان
  • بررسي و پيگيري مصوبات شوراي تامين شهرستانها و انعكاس گزارشهاي آنها به شوراي تامين استان و انجام اقدامات لازم حسب مورد
  • جمع آوري اخبار و گزارشات امنيتي و انتظامي از طريق واحدهاي ذيربط استان و تهيه گزارش هاي آماري و تجزيه و تحليل و بررسي مقدماتي و طبقه بندي آنها جهت طرح در شوراي تامين استان
  • ارزيابي و تطبيق مصوبات شوراي تامين شهرستانها با قوانين و مقررات ، دستورالعمل ها و سياست هاي عام امنيتي استان
  • مراقبت مستمر بر رويدادهاي امنيتي و انتظامي به منظور ممانعت از تبديل آنها به بحران و آشوب