ارزيابي عملكرد فرمانداري ها

در راستاي استقرار نظام مديريت عملكرد در سطح فرمانداري ها، هر ساله طبق بخشنامه ابلاغي از سوي مركز مديريت عملكرد وزارت كشور و شاخص هاي ابلاغ شده، فرمانداري هاي استان مورد ارزيابي عملكرد قرار گرفته و رتبه بندي مي شوند . طبق همين رتبه بندي فرمانداري هاي برتر و نمونه استان معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند.

دی ان ان