کمیته مدیریت عملکرد، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

وظایف کمیته:

 1. راهبری استقرار نظام مدیریت عملکرد استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها
 2. تدوین معیارها، شاخص ها و ارزیابی برنامه های استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها و مقایسه نتایج ارزیابی ها و تحلیل دوره ای آن ها و ارائه گزارش به کار گروه
 3. تعیین موضوعات محوری نظام اداری مانند کیفیت، شفافیت و مشارکت مردم، تعریف روش سنجش و تحلیل عملکرد استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها
 4. تهیه برنامه عملیاتی، مصادیق اختصاصی و صیانت از حقوق مردم در استانداری، فرانداری ها و بخشداری ها
 5. راهبری، نظارت، سنجش و اندازه گیری برنامه صیانت از حقوق مردم
 6. تدوین برنامه جامع ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری در استانداری، فرمانداری ها و بخشداری ها
 7. تدوین شاخص ها و پایش میزان سلامت و فساد اداری و نظارت بر گلوگاه های فساد خیز در فرآیندها و پست های اداری پیش زمینه فساد اداری
 8. بازنگری در قوانین، مقررات و فرآیندهای فساد خیز با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفین
 9. راهبری و نظارت بر مدیریت ارتباطات مردمی نظیر رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و تکریم ارباب رجوع
 10. فراهم نمودن زمینه شکل گیری تشکل های مردم نهاد در امر مراقبت از حقوق شهروندان در نظام اداری در چارچوب موازین قانونی
 11. تهیه گزارش های دوره ای (کمی و کیفی) از وضعیت اجرای مصوبات حقوق شهروندی در نظام اداری برای اعضای کمیته و سایر مبادی ذیربط
دی ان ان