كميته تكريم ارباب رجوع و سلامت اداري

وظايف كميته :

- شناسايي فرايندها و خدمات قابل ارائه به مردم با تاكيد برشفاف سازي و تسريع در زمان انجام كارها

- اطلاع رساني مناسب به مراجعان درباره خدمت رساني از طريق بروشور، كتاب راهنما و ...

- ايجاد سازكارهاي لازم جهت تشويق و تنبيه كاركناني كه موجب رضايت و عدم رضايت ارباب رجوع مي گردند.

- ايجاد سازوكار نظرسنجي از مردم درباره سطح رضايت ار كيفيت خدمت رساني. 

- ايجاد سازوكار جهت تسريع در اجراي برنامه هاي محتوائي و ساختاري (شكلي) برنامه طرح تكريم از ارباب رجوع.

- شناسايي فرايندها و مبادي فساد خيز و تدوين شاخصهاي لازم.

- تقويت قانون گرايي و پاسخگويي يكسان و مراجعين وتكريم آن ها.

- بررسي مسايل و مشكلات اداري و مديريتي در خصوص اجراي عمليات طرح تكريم ارباب رجوع در دستگاههايي اجرائي استان.

دی ان ان