منشور اخلاقی کارکنان دولت

بسمه تعالي
منشور اخلاقي و اداري كارمندان دولت
ايـن منشـور بـه منظــور اشـاعه و اعــتلاي فرهنـگ اسـلامي و ارزشهـاي انسـاني و ســازماني در نظــام اداري كشـور و نهادينـه كـردن ابعـاد آنهـا در انديشـه و عمـل كارمنـدان دولـت تـدوين گرديـده اسـت. بـا اطـلاع از اينكـه كارمنـدان دولـت بـه عنـوان بنـدگان خـدا و خـدمت گـزاران مـردم بايـد تمـامي تـلاش و همـت خـود را بـر مبنـاي باورهـا و ارزشهـاي اسـلامي و افـزايش سطح رضايتمندي مردم به كار گيرند، خود را ملزم به رعايت اصول و مفاد زير ميدانم:
الف) اصول حاكم بر منشور
1- اصـل برابـري: همـه شـهروندان در برابـر قـانون برابرنـد و بايـد بـا همـه آنـان در شـرايط مشـابه رفتـار يكسـان داشـت. كارمندان بايد در محـدوده وظـايف شـغلي خـود، امكـان دسترسـي برابـر بـه خـدمات دولتـي را بـراي همـه شـهروندان فراهم كرده و با آنان بدون هيچگونه تبعيض رفتار كند.
2- اصــل حاكميــت قــانون در مناســبات اداري:همــه امــور دولتــي مبنــاي قــانوني دارد و تصــميمات و اقــدامات اداري كارمندان بايد بر اساس احترام به قوانين و مقررات موجود اتخاذ و انجام شود.
3- اصل شـهروندمداري) مـردم مـداري:( هـدف غـايي از تشـكيل سـازمانهـاي دولتـي و اسـتخدام كارمنـدان، ارائـه خدمات بهتر به مـردم و شـهروندان اسـت. كارمنـدان بايـد در گفتـار، كـردار و نگـرشهـاي خـود بـه عنـوان » خـدمت گزار مـردم« را متجلـي سـازند. كارمنـدان متعهـد هسـتند كـه در تصـميم گيـريهـا، انجـام وظـايف و رفتارهـاي خـود منافع و ترجيحات مـردم و شـهروندان و مصـالح عمـومي را در نظـر گيرنـد و امكـان دسترسـي راحـتتـر و عـامتـر بـه خدمات دولتي را فراهم نمايند.
4- اصـل احتـرام و اعتمـاد: كارمنـدان در تعـاملات و رفتارهـاي خـود بـا سـاير افـراد از قبيـل مـافوقهـا، زيردسـتان، همكـاران و مراجعـان بايـد احتـرام آنـان را حفـظ نماينـد. بـه انتظـارات و احساسـات ديگـران اهميـت قائـل اهميـت قائل شده بر مبناي اعتماد به طرف مقابل عمل كنند.
5- اصل شفافيت: كارمنـدان بايـد تمـامي اطلاعـات مربـوط بـه امـور و فرآينـدهاي جـاري دسـتگاه اجرايـي) بـه غيـر از امــوري كــه در زمــره اســناد و اطلاعــات طبقــه بنــدي شــده قــرار دارد( را بــه طــور شــفاف در چــارچوب مقــررات و ضـوابط در اختيـار ذينفعـان قـرار دهنـد. ايـن اطلاعـات ضـمن مشـخص كـردن فرآينـدهاي سـازماني، مبنـاي پاسـخ گويي كارمندان به مردم و مراجع ذيصلاح را فراهم ميآورد.
6- اصـل پاسـخ گـويي: سـازمانهـاي دولتـي بـراي مـردم ايجـاد مـيشـوند و بايـد در برابـر آنـان پاسـخ گـو باشـند. كارمنـدان مسـئوليت تصـميمات و اقـدامات خـود را برعهـده گرفتـه و در مـورد آنهـا بـه مـردم و مراجـع ذيصــلاح پاسخ گو هستند.
7- اصل عدم سوء اسـتفاده از موقعيـت شـغلي: كارمنـدان نبايـد از اختيـارات و جايگـاه شـغلي و سـازماني خـود در جهت منافع شخصـي يـا گـروه خاصـي اسـتفاده نماينـد. اختيـارات شـغلي و سـازماني بايـد فقـط بـراي انجـام وظـايف سازماني و در جهت مصالح عمومي به كار گرفته شوند.
8- اصـل تعهـد و وفـاداري بـه سـازمان: كارمنـدان بايـد نسـبت بـه دسـتگاه متبـوع خـود و اهـداف، مأموريـتهـا و ضوابط آن متعهـد و وفـادار باشـند و بـا علاقـهمنـدي و تمـام تـوان از طريـق انجـام صـحيح وظـايف و مسـئوليتهـاي شغلي و سازماني در راستاي تحقق اهداف و مأموريتهاي سازمان تلاش كنند.
9- اصل به كـار گيـري مهـارت و تخصـص: كارمنـدان بايـد تـلاش نماينـد تـا مهـارت، دانـش و تخصـص مربـوط بـه وظيفـه شـغلي و سـازماني خـود را فراگرفتـه و تمـام تـوان فنـي، تخصصـي و حرفـه اي خـويش را بـراي انجـام بهينـه فعاليتهاي شغلي و سازمان به كار گيرند.
ب) مفاد منشور
1- انجام وظايف و مسئوليتهاي شغلي و سازماني
- به رعايت نظام و انضباط در انجام فعاليتها و حضور به موقع در سازمان توجه نماييم.
- در انجام وظايف و مسئوليتها پشتكار و جديت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهيم.
- سـعي نمـاييم تـا دانـش خـود را در زمينـه فعاليـتهـاي سـازماني بـه روز نگـه داشـته و آنهـا را بـا توانمنـدي و ابتكار خود در انجام فعاليتهاي اداري و سازماني به كار گيريم.
- به ايدههـا و افكـار جديـد ارزش قائـل شـده و بـراي اجرايـي كـردن آنهـا بـه شـكل منطقـي در دسـتگاه اجرايـي متبوع و نظام اداري تلاش كنيم.
- براي افزايش بهرهوري نظام اداري از طريق افزايش بهرهوري حيطه فعاليت خود تلاش كنيم.                                                        -  از امكانــات، تجهيــزات و ســرمايه هــاي نظــام اداري حفاظــت نمــوده و در اســتفاده مــؤثر و مطلــوب از آنهــا بكوشيم.
- در انجــام فعاليــتهــا و تعــاملات، روابــط خويشــاوندي، قــومي، جنســي، نــژادي، مــذهبي و غيــره تــأثيري در تصميمات و اقداماتمان نداشته باشد.
- روحيــه انتقادپــذيري داشــته و انتقــادات ســازنده ديگــران را بــه عنــوان فرصــتي بــراي صــلاح و بهبــود خــود و فعاليتهايمان بدانيم.
- هميشـه و در همـه حـال رضـايت خـداي متعـال را مـدنظر قـرار داده و برآنچـه كـه خداونـد امـر يـا از آن نهـي ميكند، توجه كامل داشته و او را ناظر بر اعمال و كردار خويش بدانيم.
2- رفتار و برخورد با ارباب رجوع و همكاران
- مردم و شهروندان به عنـوان ذيحـق بـراي نظـام اداري هسـتند، تـلاش نمـاييم بـا ايجـاد ارتبـاط مناسـب و ارائـه خدمت بهتر، تصويري مثبت از دستگاه اجرايي و نظام اداري در ذهن آنان ايجاد كنيم.
- به مراجعه كنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانين، مقررات و ضوابط خدمت ارائه دهيم.
- در محــدوده وظــايف شــغلي، اطلاعــات و راهنمــاييهــاي لازم و مناســب بــه اربــاب رجــوع ارائــه و در زمينــه خدمت شفاف سازي صورت دهيم.
- خواسـته هـاي قـانوني اربـاب رجـوع را در چـارچوب وظـايف خـود بـا صـحت، دقـت و سـرعت و بـدون تشـريفات زائد اداري و تحميل هزينه اضافي به وي ارائه دهيم.
- به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده رو باشيم.
- به نظـرات، پيشـنهادات و بازخورهـاي شـهروندان و مراجعـه كننـدگان بـه عنـوان منبعـي گـران بهـا بـراي بهبـود عملكرد نگاه كرده و با ديد منطقي به آنها توجه كنيم.
- به نظم و آراستگي شخصي و محل كار خود توجه كنيم.
- سعي كنيم تا فرهنـگ تكـريم اربـاب رجـوع، پاسـخ گـويي و گـره گشـايي از مشـكلات مـردم و مراجعـان بـه يـك ارزش حاكم در نظام اداري تبديل شود.
- روحيـه كـار جمعـي را در خـود تقويـت كـرده و در انجـام فعاليـتهــاي گروهـي مشـاركت جـو و مشـاركت پـذير باشيم

- روحيـه قـدرداني از ديگـران را در خـود تقويـت كـرده و سـعي نمـاييم كـه ايـن امـر را در بـين همكـاران اشـاعه دهيم.
- دانش، تجربه و توانمنـديهـاي خـود را بـا سـعهصـدر در اختيـار همكـاران قـرار داده و در ارتقـاي توانمنـديهـاي آنان كوشا باشيم.
- تا حد ممكـن در حـل مشـكلات شـغلي همكـاران تـلاش نمـاييم و از تجسـس در زنـدگي خصوصـي آنـان پرهيـز كنيم.
اينجانـب مـوارد فـوق را بـا دقـت مطالعـه كـرده و آنهـا را قبـول مـينمـايم و تمـامي تـلاش و تـوان خـود را براي برآورده كردن آنها به كار خواهم برد. توفيق در عمل به اين منشور را از خداوند متعال خواستارم. اين تصويب نامه در تاريخ 1388/11/17به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

دی ان ان