X
جلسه توجیهی وآموزشی نگهبان وشبگردان محله باحضوردهیارن وشوراهای اسلامی بخش

این مراسم روزچهارشنبه مورخ92/10/4ساعت 10صبح باحضوربخشدارمحترم افشار،سرهنگ خلیلی فرماندهی محترم انتظامی شهرستان خدابنده ،سرگردمصطفایی رئیس محترم پلیس پیشگیری وجمع کثیری ازاعضای محترم شوراهای اسلامی بخش ودهیارن حضورداشتنددرمحل سالن اجتماعات کمیته امدادشاخه گرماب برگزارش شد،ابتداسرهنگ خلیلی ضمن تقدیر وتشکرازبخشداربخاطرهمکاریهای ایشان ومجموعه بخشداری درمسائل امنیتی وسیاسی و...به موقعیت جغرافیایی بخش اشاره کردنددرادامه آقای خمسه ضمن تشکرازحضورفرماندهی انتظامی شهرستان بااشاره به دیداراخیرباجناب آقای شهبازی معاونت محترم سیاسی-امنیتی استانداری وارائه گزارش ازبخش اشاره وگفتند"به حول وقوه الهی مسایل امنیتی دربخش مطلوب می باشد

بازدیدبخشدارازروندتوزیع نفت سفید

این بازدید که روزسه شنبه (03/10/92) بعدازنشست بااعضای شوراهای اسلامی روستاهای خلیفه قشلاق ،آقجه گنبد،وجمعی ازاهالی شهرگرماب انجام گرفت بخشدارازنزدیک باروندتوزیع نفت سفید قرارگرفت درابتدای این بازدید که جمعی ازاهالی واعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت تعاونی روستایی بخش نیز حضورداشتندازبخشداربخاطرپیگیری های اخیر درجهت حل مشکلات سوخت قدردانی نمودند آقای خمسه درمحل بارئیس شرکت نفت خدابنده تلفنی مذاکره وازهمکاریهای ایشان تشکروخواستارتوجه ویژه وی به بخش افشارشدند.

 

بررسی مسائل ومشکلات سوخت بخش

جلسه باحضورجناب آقای خمسه بخشدارمحترم افشار،ستاری رئیس شرکت نفت خدابنده،احمدی نژادرئیس شورای بخش ،مدیرعامل واعضای هیات مدیره شرکت تعاونی روستایی گرماب،آهنگری مسئول دفترسیاسی بخشداری ،درروزیکشنبه مورخ 1/10/92دربخشداری برگزارگردیدبخشداربرتامین بموقع سوخت مردم باتوجه به سرمای شدیدروزهای اخیرتاکید نمودندایشان باتوجه به مشکلات روزهای اخیرآنراوجودعوامل متعددی عنوان کردندوگفتندهمه باید دست دردست هم وباهمکاری هم نسبت به رفع ان اقدام کنیم درادامه بخشدارازاعضاهیات مدیره خواستندلیستی تنظیم وتوزیع براساس آن لیست صورت گیرد. 

 

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش

جلسه ساعت 10صبح روزچهارشنبه27/9/92 به ریاست جناب آقای خمسه وباحضورشهردارشهرگرماب ،رئیس شورای اسلامی شهر،مسئول کتابخانه عمومی شهرگرماب ،معاون پرورشی اداره اموزش وپرورش،برگزارگردیدابتداگزارشی ازوضعیت کتابخانه توسط خانم کدخدایی مسئول کتابخانه ارائه شدوازبخشداربخاطرپیگیری درراه اندازی اینترنت پرسرعت دربخش قدردانی نمودند،درادامه جلسه زنگنه معاون پرورشی آموزش وپرورش هم باقدردانی اززحمات بخشداردرپیگیری مشکلات بخش به برپایی نمایشگاه ودرکنارآن فروش محصولات فرهنگی اشاره نمودند

وگفتندازاین طریق میتوان برخی مشکلات اقتصادی کتابخانه راحل کرد درادامه آقای افشاری شهردارشهرگرماب بااشاره به نیم درصدپرداختی ازدرامدشهرداریهابه کتابخانه های عمومی اشاره وگفتندتاکنون کل آن پرداخت گردیده است وآمادگی شهرداری رادرکمک به برنامه های کتابخانه عمومی عنوان نمودنددرپایان جلسه آقای خمسه ضمن تشکرازاعضای حاضربااشاره به بیانات مقام معظم رهبری درضرورت واهمیت مسائل فرهنگی اشاره کردندوگفتند :همانگونه که معظم له اخیردردیداربا اعضای شورای فرهنگی اشاره کرده اندمسائل فرهنگی رانبایدذیل عنوان مسائل اقتصادی درنظرگرفت ومسئولین نبایدصرفا به آماروارقام تکیه کنند بلکه مهم خروجی کارفرهنگی است که باید مدنظرقرارگیرد،وی درادامه به خلاقیت درزمینه کارفرهنگی وکتابخانه ا شاره کردندوآنرازمینه پویایی وجذب مخاطبان بیشترعنوان کردندوازاستفاده ازکمکهای مردمی وعدم وابستگی صرف به بودجه  دولتی رادرجهت حل مشکلات خاطرنشان شدند.

پنجمین جلسه سوخت بخش برگزار گردید

جلسه که به ریاست جناب آقای خمسه وباحضورمدیرعامل شرکت تعاون روستایی روستایی گرماب ،هیئت مدیره شرکت تعاونی،وفروشندگی نفت گرماب،روزسه شنبه مورخ 26/09/92برگزارگریدمقررگردیدهیئت مدیره ومدیرعامل نظارت کافی برتهیه وتوزیع سوخت بخش بعمل آورند-همچنین طی مذاکره ایکه بخشدارمحترم باآقای ستاری رئیس شرکت نفت شهرستان وآقای محرمی مسئول کمیته سوخت شهرستان انجام گرفت مقررگردیدسهمیه فوق العاده به بخش اختصاص یابد.

بازدیدبخشدار ازروستاهای دهستان شیوانات

دیدارازخانه های بهداشت روستایی این بازدیدکه درتاریخ24/9/92ازروستاهای گونای ،نریمان قشلاق،اولی بیک،مصرآباد،دینی بیک صورت گرفت آقای خمسه به بررسی مسائل ومشکلات راههای روستایی،وضعیت بهداشتی ودرمانی،وضعیت سوخت منازل ومدارس روستاهای فوق وروستاهای قمر،ازنزدیک پرداختندوتصمیماتی اتخاذگردید

 

مراسم استقبال ازامام جمعه جدیدشهرگرماب

این مراسم که روزچهارشنبه باحضورآیت اله خاتمی نماینده ولی فقیه درزنجان وجناب آقای یوسفی فرماندارشهرستان خدابنده ومسئولین استانی وشهرستانی وبخش درمصلای شهرگرماب برگزارگردیدحجه السلام سیداسحاق موسوی به عنوان امام جمعه شهرگرماب که حکم ایشان توسط حجه لاسلام موسوی رئیس دفترشورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان ومسئول دفترامام جمعه زنجان قرائت گردید منصوب واززحمات حاج آقاجعفری امام جمعه سابق تقدیر بعمل آمد.
بازدیدبخشدارمحترم افشارازراههای روستایی بخش

این بازدیدکه ازراههای مواصلاتی روستاهای بخش صورت گرفت بخشدارازنزدیک باوضعیت راههای روستاهای دهستان قشلاقات اعم باشقشلاق ،چقلوی سفلی ،توتورقان،گنداب ،کملر،شورجا،منداق،چقلوی علیا،جمعه لودیدن کردند،آقای خمسه درباره وضعیت راههاگفتند: تعدای ازروستاهای بخش درچندروزگذشته باهماهنگی های بعمل آمده بااداره راه وشهرسازی شهرستان تیغ زنی ومرمت شده اندافزود: باتوجه به بارندگی های اخیرمراجعات وتماسهایی توسط اهالی درخصوص بسته

شدن راهها گزارش شده بود که باپیگیری های بعمل آمده اکنون تمامی راههای بخش بازوتردد درآنهاادامه دارد وی بااشاره به ادامه این بازدیده درروزهای آتی به دیگرروستاهای بخش عنوان کرد حل مشکل آسفالت روستاها نیازمندتخصیص بودجه کافی دراین زمینه است که ماامیدواریم باهمکاری هم بزودی این مشکل برطرف گردد.وی درحاشیه این بازدیدباعضای شورای اسلامی واهالی روستاهانیزدیداروازنزدیک درجریان مشکلات ومسائل آنان قرارگرفت.

جلسه معارفه شهردارجدیدشهر گرماب

این مراسم که مورخه 10/09/92ساعت 11روزیکشنبه درسالن اجتماعات بخشداری باحضور جناب آقای یوسفی فرماندارمحترم شهرستان خدابنده ،جناب آقای مهندس خلجی معاون محترم فرماندار،جناب آقای خمسه بخشدارافشار،اعضای شورای اداری ،اعضای شورای شهرگرماب وبخش افشار وهمچنین جمعی ازمعتمدین وخانواده های شهدا و ایثارگران بخش حضورداشتند در پایان مراسم آقای حسین افشارطی حکمی بعنوان شهردارجدید معرفی واز زحمات آقای حسینی سرپرست شهرداری شهرگرماب تقدیربعمل آمد
بازدیدبخشدارازپروژه استخرسرپوشیده گرماب

این بازدید که به اتفاق رئیس اداره ورزش وجوانان گرماب صورت گرفت بخشدارمحترم ازنزدیک ازروندپیشرفت پروزه دیدن کرد.باتوجه به فعالیت پیمانکار این پروزه قراراست سال آینده به بهره برداری برسد
جلسه آردونان

جلسه ساماندهی آردونان بخش افشارساعت 10صبح روز سه شنبه مورخه 92/8/14به ریاست آقای خمسه بخشدارمحترم بخش افشاروباحضورروسای اداره صنعت ،معدن وتجارت شهرستان خدابنده،اتحادیه نانوایان ،شورای اسلامی شهرگرماب وهمچنین کلیه نانوایان بخش دربخشداری تشکیل   گردید
جلسه کمیته سوخت

این جلسه که درتاریخ 04/08/1392روزشنبه درمحل سالن اجتماعات بخشداری به ریاست جناب آقای خمسه بخشدارمحترم بخش افشارو رئیس محترم تعاون روستایی خدابنده وجناب آقای ذوالقدرنماینده محترم شرکت نفت شهرستان خدابنده واعضای شوراهای اسلامی ودهیاران وعاملان توزیع سوخت بخش تشکیل گردیددرابتدای این جلسه جناب آقای خمسه بخشدارمحترم ازمتصدیان توزیع سوخت واعضای شورای اسلامی ودهیاران خواست تامسائل ومشکلات خودرادراین حوزه بیان نمایندکه درادامه اعضای حاضربه بیان  مشکلات موجوددراین زمینه پرداختند سپس  مسئولان حاضربه تک تک مسایل مطرح شده پاسخ گفتند درادامه جلسه  بخشدارمحترم ضمن جمع بندی کلی جلسه بااشاره به آغازفصل سرما برضرورت ذخیره سازی سوخت زمستانی توسط اهالی روستاها و اطلاع رسانی توسط دهیاران به عموم مردم  تاکیدنمودند

سیزده آبان

                                                                                                                                                                              راهپیمایی یوم اله سیزدهم آبان ماه باحضورحماسی مردم ولایتمداروهمیشه درصحنه ومسئولین بخش برگزارگردید

دومین جلسه شورای بهداشت بخش افشاربرگزارگردید

                    این جلسه که راس ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 20/08/92درسالن اجتماعات بخشداری ودریک فضای صمیمی وتعاملی به ریاست جناب آقای خمسه بخشدارمحترم افشاربرگزارگردیدرئیس شورای بخش افشار کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشتی درمانی گرماب نماینده شبکه بهداشت ودرمان خذابنده وروسای شوراهاهای اسلامی بخش افشارنیزحضورداشتندکه درابتدای این جلسه بخشدارمحترم باتوجه به شروع بکاردورچهارم شوراهای اسلامی آن راشروع فصل جدیدی درتحول وتوسعه روستاهادانست وی درادامه بااشاره به ضرورت آشنایی اعضای شوراباحدودووظایف قانونی خودتشکیل دوره آموزشی دراینده نزدیک خبردادوگفت تهیه کتابچه تحت همین عنوان وتوزیع دربین اعضاتوسط بخشداری صورت خواهد گرفت وی درادامه جلسه باتوجه به هدف اصلی ازتشکیل این جلسه رابررسی دوموضوع جدی روستاهادررابطه بادفع پسماندهاوزباله های خانگی وفضولات حیوانات خانگی وآب آشامیدنی سالم وبهداشتی خاطرنشان وتحقق این مساله رادرفرهنگ سازی واطلاع رسانی به اهالی وکمک مسئولین امر دانست وی درادامه بااشاره به اینکه تشکیل شورای بهداشت درهرروستاامری ضروری بنظر می رسداعضای این شورارامتشکل ازرئیس شورا_دهیار_آبدار_بهورزخانه بهداشت -نماینده بخشداری ویکنفر معتمدروستاعنوان نمود وبرتشکیل ماهانه این جلسه وایجادفضای تعاملی وهمکاری وهمچنین پیگری مسائل ومشکلات روستاخاصه درزمینه بهداشتی حوزه انتخابیه خودوانعکاس آن به مسئولین ازوظایف این شورادانستند درپایان جلسه اعضای حاضربه بیان دیدگاهاونقطه نظرات خودپرداختند ومصوبات در8بندتصویب گردید. 

چهارمین جلسه سوخت بخش افشارتشکیل شد

 
  • چهارمین جلسه بررسی وساماندهی سوخت بخش افشاردرتاریخ 20/8/92ساعت 12دردفتر بخشدار وباحضورمدیرعامل شرکت تعاونی ،عامل توزیع سوخت شهرگرماب ،به ریاست   آقای خمسه برگرارگردیددرابتدای این جلسه بخشدارمحترم ضمن انتقاد ازروندتوزیع نفت   سفید درشهرگرماب وبرخی مراجعات دراین خصوص به بخشداری ازاعضای حاضردراین رابطه توضیح خواستند که اعضای حاضربه بیان مشلات ودیدگاههای خود پرداختندودرپایان جلسه مقررشدعامل توزیع نسبت به پیگیری خرید به موقع وتوزیع نفت سفیداقدام وهرگونه مشکل دراین خصوص رابه بخشداری انعکاس دهدهمچنین بخشدارمحترم طی مذاکره ای باریاست شرکت نفت خدابنده نسبت به تامین تانکر نفت کمکی راخواستارشدند
  •  
آقای عبداله غلامعلی خمسه

 

   

 

آمار کاربران

Membership آمار بازدید:
User Count همه کاربران سایت: 2

Visitors بازدیدکنندگان: 0
Members کاربران: 0
Total کل بازدیدها: 0


آب و هوا

اوقات شرعی

دی ان ان